grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika grafika
  grafika
grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika

POUŽITÁ LITERATURA - zatím neúplná, postupně budu doplňovat

Nápis NOVINKY na hlavní stránce je klikací (přestože to tak nevypadá) a pod ním je historie novinek od začátku roku 2007.

grafika grafika

Zde jsou sepsány nafocené objekty, které mám takzvaně "v šuplíku". Postupně je budu přidávat na stránky. Rád bych dodržoval tempo jednoho nového objektu za 2-3 dny. Badatelna - to je několik výsledků mé "badatelské" činnosti. A nakonec seznam nafocených objektů za poslední 2 měsíce. S krátkým popisem příslušného fotovýletu.

1-2 nové fotky neoznamuji
3 a více nových fotek uvádím (nové fotky)
3 a více nových fotek a pokud zároveň staré smažu uvádím (přefoceno)

grafika grafika
grafika grafika
grafika grafika
grafika

Brzy přibude:

Hradiště: Boudy, Březí u Meclova, Děčín I, Děčín II, Dobřív, Jíloviště I - Kazín (nové fotky), Klášter Hradiště nad Jizerou, Libčice II, Litomyšl, Mašovice/Meclov, Náchod I, Nové Město nad Metují II, Podražnice, Sirákovice, Týn nad Vltavou II, Věvrov I, Věvrov II

Hrady a tvrze: Cornštejn, Červená Hora, Český Šternberk (nové fotky), Děčín, Helfenburk (nové fotky), Holoubek, Lipnice, Lukov, Náchod, Nové Město nad Metují, Nový Hrad u Adamova - starý hrad, Nový Hrad u Adamova - nový hrad, Osule, Rabštejn (okr.Třebíč), Nejdek, Valdek, Výrov

Městské opevnění: Cornštejn - obléhací opevnění, Český Šternberk - obléhací opevnění, Děčín - staré město, Horšovský Týn (nové fotky), Lichnice - předsunuté/obléhací opevnění, Malý Blaník - zřícenina kaple (nové fotky), Malý Blaník - zaniklá hájovna, Nové Město nad Metují II, Nový Hrad u Adamova - obléhací opevnění, Opočno, Šance u Komořan - opevnění, Vladař - švédské opevnění, Zbořený Kostelec - obléhací opevnění (nové fotky)

Rozhledny: Doubravka XIV, Házmburk, Helfenburk, Šibeniční vrch, Žernov

Jiné objekty: Vysoká - zřícenina kaple

 

Snad někdy přibude:

Hradiště: Orlík I (nutno přefotit), několik nově identifikovaných objektů ve Středočeském a Ústeckém kraji (prozatím nemůžu publikovat kvůli zlodějům s detektorem kovů)

Hrady a tvrze: Biskupský dvůr na Málé Straně (nutno dofotit), několik objektůna území České republiky (prozatím nemůžu publikovat kvůli zlodějům s detektorem)

Městské opevnění: Ostromeč - obléhací tábor

 

Badatelna:

V roce 2017 jsem v datech LLS a následně v terénu zachytil relikty tří zaniklých středověkých vesnic. U jedné se nachází i zaniklé opevněné panské sídlo. U dalšího objeveného vrcholně středověkého tvrziště již započala jeho dokumentace, včetně vytvoření detailního fotogrametrického modelu. Další tři opevněné, patrně vrcholně středověk= objekty nutno ještě zdokumentovat.

Hrádek v poloze Na Šancích k.ú. Hrádek - S od Ledče nad Sázavou, který jsem objevil v roce 2006 byl v roce 2012 "znovuobjeven" pracovníky Muzea Vysočina a v roce 2016 publikován v Studia Archaeologica Brunensi 2016/1 (dříve jsem ho publikoval v Mapě s odborným obsahem "Hradiště Dojetřice a další hradiště v povodí Sázavy"

V terénu jsme potvrdili mnou nově objevené hradiště pravěké hradiště na jižní Moravě a předsunuté opevnění jednoho moravského hradu. Předsunuté opevnění je již zaměřeno a počínáme s psaním článku. Nově objevené hradiště milerád předám moravských archeologům.

V roce 2016 jsem objevil dosud neidentifikované patrně pravěké hradiště ve Středočeském kraji. Druhé objevené hradiště již bylo známé místním archeologům, pouze nebylo nikdy publikováno.

Počátkem roku 2016 se mi podařilo objevit dosud neidentifikovanou zaniklou středověkou ves a jedno prozatím nedatované opevnění.

V průběhu roku 2015 se mi podařilo nalézt tři dosud neidentifikované opevněné objekty patrně vrcholného stěřdověku ve Středočeském kraji a jeden v kraji Vysočina. Dva z těchto objektů (zaniklý hrad a tvrziště již byly potvrzeny) A také jsme potvrdili nález jedné zaniklé středověké vsi, kterou jsem nalezl v roce 2014. Všechny tyto lokality budeme zaměřovat a publikovat po jejich průzkumu za pomoci archeologických metod. Před publikací budou také preventivně "vytěženy" pomocí detektoru kovů, aby případní amatérští detektoráři lokality co nejméně poškodili.

Závist - zhruba v linii vnějšího opevnění předhradí se nachází dobře dochované palebné postavení snad z doby 30-ti leté války, nebo jiné novověké vojenské akce. Dochováno je samotné palebné postavení ve formě zalomeného valu, který ze tří stran obklopuje příkop. Na zadní straně se nachází nájezdová rampa. Pevnůstka je postavena tak, aby kontrolovala pruchod Břežanským údolím.

Bratřínov - Askalova - nad známou trampskou osadou Askalona se nachází ostrožna s pomístním nánázvem Hradisko, či Hradiště. Trojúhelníkovitou ostrožnu vymezuje na východě strmý sráz nad tokem Kocáby. Na jižní a západní straně spadá sráz k vodotečí, která jihovýchodně pod ostrohem vtéká do Kocáby. Podobně je to se svahem i podél severovýchodní strany, zde však není převýšení tak velké. Jediný přístup vede po 110m široké šíji od severovýchodu. Ta si dochovala samostatnou parcelaci a do nedávna se na ní nacházel les. Žádné stopy po případném opevnění zde nejsou patrné. Jinak je tomu na některých místech obvodu. Na jihu se ve svahu, kousek pod vrchní plošinou, nachází nevýrazná terasa. Podél velké části severozápadní strany se nachází výrazné terasy. Jedná-li se o pozůstatky fortifikace nedokážu s jistotou říci, ale vzhledem k relativní přístupnosti této strany by zde opevnění muselo být. Na ortofotomapě je patrná obloukovitá linie, vymezující západní část (domnělou akropoli). Povrchovým sběrem byly zachyceny 2 nevýrazné keramické střepy.

Studenec - na katastru obce na ostrožnovitém výběžku z kopce Hradiště se nachází zbytky panského opevněného sídla. Jedná se o malý hrádek nebo tvrz, patrně pánů ze Studence (hrad leží u osady Líšný), předchůdce pozdější tvrze, která se částečně dochovala ve zdivu dnešního zámku. Úzký vrchol kopce je přepažen výrazným šíjovým příkopem, za ním se nachází obdélná plocha s reliéfně dochovaným obvodem. V zadní části jádra se nachází deprese poškozená odkopáváním. Zástavba jádra byla jistě i kamenná, dle nepatrně vystupujícího zdiva a množství kamenů pod vrcholem. Jádro pravděpodobně obcházel parkán. Opyš přepažuje další příkop menších rozměrů. Doba vzniku podle typu odpovídá 14.století. S tím není v rozkolu ani doložený majitel místního zboží Přech ze Studence (1388). Před hradem se nacházelo hospodářské zázemí.

Doubravice - Pačíska - podle mě se zcela jistě nejedná o žádné pravěké opevnění, jak je uváděno v literatuře. Nýbrž jde o rozestavěný vrcholně středověký hrad, podle formy snad o nezdařené založení předcházející stavbě vedlejšího hradu Vysokého Chlumce. (POTVRZENO arch.výzkumem)

Nalžovické Podhájí - Luhy - dle mého se jedná o minimálně dvoudílnou pravěkou fortifikaci - val přepažují ostrožnu a na severní straně lze také v terénu tušit obvodové opevnění. Možná souvislost s blízkým oppidem Hrazany. Velice podobná situace jako Stradonice - Nižbor.

Křečovice - Strážovice: komplex pravděpodobně halštatského opevnění vrchů Svinný a Lhotského. Nad osadou Strážovice se snad nachází jiné hradiště. Tyto opevnění se staly námětem mé závěrečné práce při studiu u NPÚ.

Doubravice - Nosálov - hradiště neznámého stáří. Na leteckých fotografiích lze pozorovat za koncem lesa dva pásy příkopů přepažujících ostrožnu. Hradiště tedy mohlo mít výrazně větší rozlohu.

Rabyně - Severozápadně od obce Rabyně, se nachází výrazná zalesněná ostrožna. Vybíhá z kopce Sřeblov severovýchodním směrem. Ostrožnu přetínají dvě fortifikační linie. Vnější vymezuje plochu maximálně 2,5ha velkou. Nevysoký do 0,75m vysoký val? vede od jihovýchodní hrany k severozápadu. Z vnější strany ho doplňuje náznak do 0,4m hlubokého příkopu?. Vnitřní linie probíhá v délce 165m od jihovýchodní hrany k severozápadní hraně srázu. Tvoří jej kamenitý val? končící na obou stranách u hrany srázů. Vymezuje plochu závěru ostrožny o velikosti téměř 1,3ha.

Rytířova Lhota - ostrožna s dosud nedatovanou fortifikací, zvaná též Stará hrada. Opevnění se interpretuje buď jako nedatované, případně raně středověké hradiště. Jindy jako středověký hrad s jádrem na skalním bloku. Datovatelné nálezy se podařilo získat především z vnějšího příkopu. Jedná se o keramiku z 16. - 17.století. Proti středověkému původu mluví přílišná nevýhodnost postavení skalního jádro oproti předhradí, absence dražé a záseků. V literatuře zmiňované tesané podvalí se mi jako podvalí nejeví (několik drobných zásahů do skály se tu nachází, ale představoval bych si, že mohly dopomoci stavbě snad menšího srubu). Proti hradištnímu stáří mluví přílišná zachovalost příkopů a odlehlost lokality, nehledě na to, že v blízkosti se nacházejí výhodnější polohy.

   

Poslední navštívená místa:

nejnovější pražská rozhledna Doubravka

výlet na rozhlednu Šibeniční vrch nad Horšovským Týnem a zaniklou kapli tamtéž

cesta na hradiště Věvrov I a Věvrov II, Podražnice, Březi u Meclova, Mašovice-Meclov

cesta do Hořic na jedno nové opevnění s negativním výsledkem, tvrziště Sukorady

cesta na domnělé opevnění Homolka nad Náchodem, do samotného Náchoda na hrad(zámek) a městské opevnění

cesta na Kuks a Braunův Betlém

cesta do Dvora Královéna městské opevnění

cesta na hrad Červená Hora a domnělé obléhací opevnění před ním, zcela zarostlý Rýzmburk odolal, ne však vedlejší vyhlídkový altán a blízká rozhledna Žernov

hradiště na k.ú. Zlončice a vrcholně středověký hrádek nad Dřínovem

účast na konferenci Počítačová podpora v archeologii

další cesta na předsunutou baštu, obléhací tábor u Českého Šternberka a na Sázavský klášter

další cesta na předsunutou baštu, obléhací tábor a hrad Český Šternberk

cesta na dvě nově objevené vrcholně středověké tvrziště ve Středočeském kraji

nové fotky na hradiště Chloumek

předsunutá bašta a obléhací tábor před hradem Český Šternberk

cesta na tvrziště v Praze Dubči a na výšinné sídliště na stejném katastru

výlet na Dívčí hrady a hrad Děvín, fotografie Děvína ale nevyšly, kvůli poruše SD karty

cesta na Cornštejn a jeho obléhací tábory a na Palliardiho hradiště - k.ú. Vysočany u Znojma

cesta na domnělé opevněné sídlo u Libčic na vrchu Přeslánka

pokračování cesty na Starý a Nový hrad u Adamova a pevnůstek v jeho předpolí a poté ke kostelu sv.Kateřiny ve sjenojmenné obci a nakonec prohlídka západního portálu basiliky Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Porta Coeli

cesta na hrad Lukov a na jeho domnělé obléhací opevnění (předsunutou baštu) a poté kostel na místě domnělého hradu v Hulíně

cesta na hrady Týřov a Libštejn

zaniklý hrad v Týně nad Vltavou a poté na objekty vydávané za hradiště na katastrech: Všemyslice I, Všemyslice II, Týn nad Vltavou, Nuzice, Bežerovice, Albrechtice nad Vltavou

městské opevnění v Prachaticích, rozhledna Libín, zřícenina hradu Osule a Kuglvajt a ruiny kláštera v Kuklově (hradiště Kuklov bylo na focení příliš zarostlé vegetací)

čtyřúhelníkovité valy v Hradišti u Malovic, hradiště Velký Hrádeček u Třebanic a poté na těžce zkoušené hradiště v Netolicích

městské opevnění ve Vodňanech, hradiště Hrad u Skočic

hradiště Litoradice a hradiště? Vitín

cesta na hradiště Boudy

cesta na hrad Jenštejn a tvrz Dřevčice

badatelská cesta na vrch Hradiště k.ú. Dolní Líšnice, cestou zpět hrad a stejnojmenná rozhledna Vrškamýk

nafocena zřízenina kaple sv. Jana z Boha

cesta na tvrziště Skalice u Soběslavi

cesta na obléhací opevnění před hradem Český Šternberk a poté na pravěkou opevněnou lokalitu Hradce u Stříbrné Skalice

cesta na hradiště Zavírka k.ú. Obecnice

cesta spojená se zaměřováním lokalit Olešná a Malý Blaník (dům s ohradou u jižního vrcholu

Botanická zahrada v Praze s rozhledou

výlet na Vyhlídku Prosecké skály

Novoroční badatelská cesta na lokality Jíloviště - Humenská a Jíloviště - Kazín

grafika
  grafika
grafika     grafika
  grafika

 

 

grafika
  grafika
  grafika
  grafika
grafika grafika