Jíloviště I - Humenská

Jižně od skály Kazín, přes ústí potoka Humenský do Berounky, se nachází ostrožnéopevněné výšinné sídliště, snad dokonce hradiště o ploše zhruba 0,75ha.

Ostroh má tvar trojúhelníku, přičemž na západní straně spadá skála kolmo k Berounce, na severu, východě a jihovýchodě zase terén prudce klesá do údolí potoka Humenská. Snadný přístup na necelý hektar velkou plošinu představuje pouze jižní strana a ta je přepažena krátkým mohutným (výška 4m) valem, před kterým na vnější straně probíhal do dnešních dob jen málo dochovaný příkop. Val je na vnitřní straně vymezen koncem stoupající úvozové cesty a vytváří jakousi plošinu o délce 20m v S - J směru a šířce cca 15m. V jižní části je vyvýšená plocha poškozená starými archeologickými výkopy.

Jižní šíje je široká pouze 30m, západní část valu končí nad starou cestou, která vedla na samé hraně svahu. Cesta je pokračováním úvozu, který vedl roklí potoka a posléze do kopce z východního směru. Zahloubená úvozová cesta, byla možná ochráněna náspem, spíše se však jedná o materiál vytlačený provozem na úvozové cestě. Jedná se o úzký valovitý útvar, zcela nevhodný k obraně. Trasa veškerého provozu, se totiž v tomto úseku musela soustředit do jediné cesty. Vybudováním cesty došlo zároveň k zvýšení strmosti východního svahu.

Ostrožna byla osídlena již v neolitu, stáří opevnění však doposud není známé, možný je jeho pravěký původ. Krátký šíjový val byl v 19.století mylně považován za Kaziinu mohylu. V poslední době je naznačována i možnost spojení hradiště s hradištěm Osek zaznamenaným Kosmou.

Jižně a severovýchodně od lokality se nacházejí četné mohutné a dlouhé úvozy pravěkých a raně středověkých komunikací.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Katastrální území: Jíloviště

GPS: 49°56'43.92"N; 14°20'26.6"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Humenská
Humensko
V Humenské
Pod Humenskou
Kazina mohyla

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 26852/2-2360

 


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika