mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Běstovice, Choceň

GPS: 50°0'56.768"N, 16°11'25.917"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště nad Darebnicí
Darebnice
Hlavačov

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21092/6-4417, 86699/6-3801Běstovice

V severním závěru rozsáhlého terénního bloku lemujícího levý břeh Tiché Orlice nedaleko Chocně, se nachází skromné pozůstatky po pravěkém hradišti.

Hradba s vnějším příkopem vymezila plochu o výměře 1,7ha v samotném cípu ostrohu nad vtokem bezejmenného (Darebnického) potoka do Tiché Orlice. Téměř dokonale rovná plocha vlastního hradiště je přírodou nejlépe chráněna na východní straně, kde terén strmě klesá do údolí Tiché Orlice. Převýšení nad jejím tokem činí 52m. Poměrně prudce klesá terén i podél severní a severozápadní strany, tentokrát svah klesá do údolí Darebnického potoka. Jižní je na východní straně přístupná rovnou šíjí, směrem k západu klesá terén malou roklí. Po rovině přístupnou šíji na jižní straně přetnula fortifikace, po které se v hustě zarostlém terénu dochoval až 2m vysoký val s 1,5m hlubokým vnějším příkopem. Zhruba uprostřed šíje je val i příkop přetnut novodobou cestou. Val pokračuje směrem k západu, kde se nad roklí mění v pouhou terasu, příkop ho zde již nelemuje. Terasa vede až k opyši na nejzápadnějším cípu hradiště. Opyš je poměrně mírná, proto zde muselo stát silnější opevnění. Jeho pozůstatkem je snad krátký, do oblouku vedoucí valovitý útvar na hraně plošiny. Dále podél západní a severní strany nejsou žádné stopy po opevnění pozorovatelné, nachází se zde pouze nevýrazná terasa. V severovýchodním cípu plochu hradiště opouští cesta, kterou lemuje výrazná terasa. Snad se zde nacházel i původní vstup na hradiště.

Archeologicky bylo za pomocí sond zkoumáno opevnění. Na přístupové šíji stála hradba již v mladší době bronzové, která se skládala ze dvou dřevěných stěn, mezi které byl nasypán štěrkopísek. Nositelé lužické kultury do této hradby ještě zapustili palisádu. Za bernou byl vyhlouben příkop. Posléze opevnění zaniklo, patrně nenásilným způsobem. Na počátku doby halštatské bylo hradiště obnoveno. Znovu byl vyhlouben příkop a na valu, který zůstal po starším opevnění, byla vztyčena mohutná palisáda. Z plochy hradiště pocházejí i nálezy z raného středověku, ale jakákoli úprava opevnění není z tohoto období doložena.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika