mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Bohouňovice I / Pašinka

GPS: 49°59'13.731"N, 15°11'8.418"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Švédské pece
Na Stránćh
Na HomoliBohouňovice I

V cípu terénního výběžku zvaného Švédské pece (případně Na Homoli, či Na Stráních), se nad údolím Polepky nachází pozůstatky výrazně poškozeného opevnění.

Údolí vytvořené tokem Polepky vytváří meandr a tím vymezuje cíp nepravého ostrohu ze severní, západní a jižní strany. Po rovině přístupná je pouze západní strana, kde se terén velmi pozvolna zvedá. Převýšení nad Polepkou činí 16 m v cípu ostrohu a 32 m od linie fortifikace. Z toho je patrné, že terén od šíjové linie k cípu klesá. Ohrazená plocha dosahuje výměry 1,4 ha.

Opevnění je dobře patrné na 1. vojenském mapování, kde je zobrazeno přetnutí ostrohu valem, který má uprostřed rovný průběh a na stranách se symetricky stáčí k terénním hranám. Nechybí ani na 2. vojenském mapování, na kterém na severu navazuje ještě menší výběžek. Na 3. vojenském mapování je šíjový val znázorněn pouze pomocí sklonových šraf. V roce 1899-1900 byl přes údolí Polepky postaven železniční viadukt, stavba krásná a architektonicky hodnotná, ovšem kvůli její výstavbě a stavbě železničního náspu velmi silně utrpěla starší památka. Železnice totiž protíná opevnění přímo v jeho středu a stavba náspu, ze kterého vybíhá mostní konstrukce, prakticky zlikvidovala jižní polovinu lokality a střední část šíjového valu. Vnitřní plocha byla v 19. století využívána jako pole, kvůli kterému byla upravena plocha mezi koncem valu a terénní hranou. Ve vnitřní ploše jsou stále patrné hranice jednotlivých políček v podobě nevýrazných mezí. Během 2. světové války byla políčka změněna na sad, který se zde, neudržovaný, nachází dosud.

Do dnešních dnů se z možného opevnění dochoval pouze 39 m dlouhý, obloukovitě vedený úsek na severní straně, navíc výrazně poškozený starší zemědělskou činností. Val má obnaženou vnitřní konstrukci a rychle eroduje. V nejvyšším místě měří až 1,2 m, směrem k terénní hraně se snižuje. Pod hlinitokamenitou tenkou vrstvou se nachází nasucho kladená zeď z menších kamenů. Podivné je, že val je na vnitřní straně strmější, než na straně vnější. Na leteckém měřičském snímku z roku 1954 se na vnější straně valu rýsují vegetační příznaky, které by mohly naznačovat, že se zde nacházel ještě příkop, v jiných letech ale linie není patrná.

V linii valu byly při průzkumu v roce 1930 nalezeny zlomky tuhované keramiky, které lze datovat do doby halštatské, nejvýraznějším nálezem byl kus bylanského cedníku. Nálezy se nacházely při patě valu v místech, kde byl rozvezen, těsně vedle jeho dochovaného pokračování. Vzhledem k tomu, že se nacházely v popelovité vrstvě, patrně pod základem kamenné zdi, jedná se s největší pravděpodobností o starší halštatské sídliště, které se zde nacházelo. Z kamenného snosu u hranice pole, který probíhá zhruba v linii zaniklé fortifikace, pochází několik střepů, z nichž minimálně jeden přísluší ranému středověku. Žádný z těchto nálezů nemůže opevnění datovat a vzhledem k jeho podobě není jeho řazení do pravěku, nebo raného středověku pravděpodobné. Snad má pravdu stará pověst, která se k lokalitě váže a podle které opevnění vybudovali Švédové během třicetileté války. Podoba zobrazená na 1. vojenském mapování by tomu snad nasvědčovala. Zcela vyloučit asi nelze ani možnost, že se jedná pouze o vymezení hranice panství, jehož hranice probíhala v linii valu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika