mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Bor u Březnice

GPS: 49°33'19.351"N, 14°0'21.765"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hrochův Hrádek

-------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29644/2-2377Bor - Hrochův Hrádek

Na levém břehu Vlčavy (Skalice), nedaleko soudobého významného hradiště Šance u Počapel se nachází menší raně středověké hradiště.

Bylo zbudováno na nevysoké ostrožně a opevnění vymezilo 1,1 ha velkou plochu. Vzhledem k nevalným přírodním podmínkám muselo být opevněno po celém obvodu. Nejpřístupnější východní strana byla zabezpečena nejsilnějším opevněním. Val zde dosahuje výšky až 3m a podél něj ještě probíhal vnější příkop (v roce 1988 byl částečně zavezen). Na zbylých stranách se dochovaly pozůstatky po hradbě v podobě terénní hrany a nevysokého valu nad ní.

Před touto plochou se na východní straně pravděpodobně nacházelo ještě jedno ohrazené předhradí. Dnes se zde nachází pole, ovšem na starých měřičských snímcích a na mapě stabilního katastruje průběh opevnění patrný. Předhradí mělo výmeru 1,2 ha, ale kolem poloviny 20.století bylo zemědělskou technikou zcela zarovnáno (na snímku z roku 1937 je ještě patrné, na snímku z roku 1951 je již vidět téměř rozorané). V součastnosti na obloukovitě vedenou fortifikaci upozorňují pouze vegetační příznaky na leteckých fotografiích.

Ve 14.století byla na konci ostrožny vybudována věžovitá tvrz Hrochův Hrádek, která pozůstatky staršího hradiště využila patrně jako předhradí. V roce 1874 byla postavena železniční trať, která na jihovýchodě protíná val a podél jižní strany hradiště vede k jihozápadnímu cípu, kde v těsné blízkosti gotické tvrze přetíná cíp ostrohu.

Z plochy byly získány také nálezy z eneolitu a přelomu mladší a starší doby železné. Hradiště tu bylo založeno nejspíše na konci 10.století a osídlení trvalo až do počátku 13.století. Předpokládá se jeho souvislost s nedalekým silně opevněným hradištěm u Počapel.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika