mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Bosyně

GPS: Akropole 50°24'44.803"N, 14°33'35.258"E
Vnitřní val 50°24'48.434"N, 14°33'32.286"E
Vnější val 50°24'50.438"N, 14°33'31.229"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hrádek
Na HrádkuBosyně

Na výrazné ostrožně nad roklí, která vede do Kokořínského dolu, nedaleko obce Bosyně, stálo dobře opevněné hradiště. Je s podivem, že takto výrazná poloha byla objevena až na jaře roku 1999.

Úzká a podlouhlá ostrožna vede od severu k jihu. Na západní straně terén strmě klesá do mohutné rokle. Podobně je tomu i na východní straně a obě rokle se sbíhají jižně pod ostrožnou. Jediná přístupná je tak severní strana, kde se dá na ostrožnu vstoupit úzkou šíjí. Pro hradiště bylo zvoleno ideální místo o výměře téměř 2ha k nejužšímu místu šíje. Ta byla opevněna celkem třemi obrannými liniemi.

Vnější opevnění přeťalo šíji v místech, kde se již začíná mírně rozšiřovat. Dnes je patrné jako nevýrazná terénní vlna. Střední opevnění není v terénu patrné, bylo však zachyceno geofyzikálním měřením. Nacházelo se v nejužším místě šíje. Vnitřní opevnění bylo největší a i dodnes se nejlépe dochovalo. Přetíná ostrožnu v místech, kde končí šíje a začíná vnitřní plocha. V terénu je dobře patrný val s vnějším příkopem. Oba v podobě široké terénní vlny, val dnes přesahuje výšku 1m. Celková šířka této linie je 20m, příkop i val se o ni dělí rovným dílem. Vnitřní plocha dosahuje 1,3ha a v její jižní části byly geofyzikálním průzkumem zachyceny zahloubené objekty viditelné i na leteckých snímcích.

Z lokality pocházejí nečetné nálezy keramiky z doby haštatské a z raného středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika