mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Katastrální území: Boudy

GPS: 49°27'32.714"N, 14°1'40.940"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hrad

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 20713/3-2467Boudy

Na vrcholu kopce Hrad, severně od obce Boudy, se nachází pozůstatky pravěkého hradiště. Jedná se o jedno z nejlépe archeologicky prozkoumaných pravěkých ohrazení u nás.

Vrchol v zásadě pravidelného kopce je ohrazen dvěma liniemi kamenných valů, původně nasucho kladenou kamennou zdí. Vnější linie ohrazuje plochu o velikosti 2,3ha a má tvar nepravidelného oválu. V terénu se projevuje po celém obvodu jako val, pouze v severovýchodní části z něj zbyla pouze kamenitá terasa bez vnitřního převýšení. Na západní straně se nachází asi 4m široká proluka mezi valy, jejichž křídla na sebe přímo nenavazují, je pravděpodobné, že se zde nacházela brána (snad ulicovitá). Další proluky mezi valem se nacházejí na jihu a na východě, těmi vedou i dnešní cesty.

Vnitřní ohrazení je výrazně mohutnější a vyčleňuje vnitřní prostor o výměře 0,54ha. Oproti vnějšímu valu není zcela vystředěn, ale je posunut trochu k jihovýchodu. Kamenitý val dnes dosahuje výšky až 1,4m a v nejširším místě měří 13m. Jediným viditelným vstupem je proluka na západě, kterou vede dnešní cesta, pro kterou byl vstup recentně upraven. Jde-li o původní vstup však není jisté. Archeologickými sondami byl přetnutý vnitřní val na čtyřech místech. Bylo zjištěno, že se skládá ze dvou kamenných zdí (líců hradby), vzdálených od sebe 8m, mezi které byla nasypána kamenitá hmota, patrně bez vnitřní konstrukce. Uvnitř plochy, ve vzdálenosti zhruba 5 m od vnitřního líce valu byla zachycena ještě další zeď, na kterou nasedala vnitřní vyrovnávka. Zajímavé je to, že různé části hradby byly budovány různou technikou, snad proto, že jednotlivé segmenty stavěli různí stavitelé. Přestože je doložené vybírání kamenů z opevnění, vrchol valu se po celém obvodu liší pouze v desítkách centimetrů. Odhadovaná původní výška hradby podle kubatury destrukce je zhruba 2m oproti vnějšímu prostoru. Vzhledem k tomu je vojenské využití nejednoznačné, hradba však mohla na svém vrcholu nést dřevěnou konstrukci. Její základy nebyly nikde zachyceny, ale vzhledem k tomu, že zeď se v sondách dochovala maximálně do výšky 1,3m, nelze ji vyloučit ani vyvrátit.

Datování celého objektu se archeologickými výzkumy potvrdilo do pozdní doby halštatské, zachyceny byly i nálezy středověké a novověké.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika