mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Katastrální území: Branišovice u Římova

GPS: 48°51'14.181"N, 14°29'55.208"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Příkopy

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36194/3-260Branišovice

V cípu výrazně modelovaného ostrohu nad vtokem Lomského potoka do Malše se nachází raně středověké hradiště.

Ostroh od severu a severovýchodu vymezuje strmý svah k toku Malše, západní a jihozápadní strana prudce klesá do údolí menší z vodotečí. Převýšení nad Malší činí 63 m u vnějšího valu a 40 m v cípu akropole, nad Lomským potokem pak 38 m u vnějšího valu a 28 m u akropole. Lehce přístupná je pouze strana jihovýchodní, kde terén mírně stoupá za vnějším šíjovým opevněním. To přetnulo ostroh v místech, kde jeho šířka činí 50 m. V terénu je stále patrný mohutný val, který je díky hospodářskému využívání rozvláčen do šířky m. Val je nejlépe patrný v severní části, která není zemědělsky obdělávána, na vnější straně val doprovází příkop, který je rovněž nejlépe patrný mimo pole. V lesním úseku se dochoval v délce 10 m do výšky 2 m. Na poli nepřesahuje výšku 1,5 m. Směrem k severozápadu terén klesá a dalšími dvěma liniemi je členěn na tři části. Vnější předhradí je z větší části pole a dosahuje téměř 1 ha. Ve vzdálenosti 130 m od vnějšího valu ostroh přetíná další linie. Opět má podobu vnějšího příkopu s vnitřním valem. Přetíná šíji v délce 40 m, příkop dosahuje hloubky 0,5 m proti vnější straně a koruna valu se nachází až o 2,2 m nade dnem příkopu. Val i příkop jsou výrazně poškozeny vestavěným domem, který val zkomolil. Na jihozápadní straně linii přetnula cesta.  Následuje vnitřní předhradí, jehož plochu poškodila zástavba a výrazný úvoz, který jej smyčkovitě přetíná a následně klesá k západu. Vnitřní předhradí zabírá plochu o velikosti 0,75 ha. V cípu ostrohu se nachází valem vymezená akropole o výměře 0,2 ha. Využila jazykovitě utvářený skalnatý cíp, ale opevnění je zkomoleno výše zmíněným úvozem. Hradiště bylo opevněno i na stranách podél terénních hran. Obvodové opevnění se dochovalo pouze v některých částech, nejlépe je patrné podél svahu nad Lomským potokem, rozlišitelné je i na hraně terénu nad Malší, především podél akropole a vnitřního předhradí. Celkový rozsah hradiště včetně opevnění činí 2,2 ha, využitelná plocha dosahuje 1,9 ha.

Archeologické nálezy, získané z menších výzkumů a z povrchových sběrů datují opevnění do 9. století, starší zprávy o nálezech datovatelných do 5. - 8. století je třeba brát s rezervou


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika