mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Katastrální území: Branov

GPS: Jižní val: 50°0'17.732"N, 13°49'42.218"E
Severní val: 50°0'27.031"N, 13°49'55.683"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Zpropadený zámek
Na Zpropadeném zámku
Propadený zámek
Na Propadeném zámku
Na Straceném Zámku
Na Zbořeném Zámku
Zpustlý Zámek
Štulec

 

-------------------------------------------------

Kulturní památka

číslo rejstříku ÚSKP: 33725/2-2768Branov

Nad pravým břehem řeky Berounky se na ostrohu nad památníkem Oty Pavla nacházejí zbytky po hradišti, které zatím nebylo spolehlivě datováno.

Ostroh se nachází na výběžku vrchu Štulec a probíhá souběžně s Berounkou. Strmý sráz k řece vymezuje hradiště podél dlouhé severozápadní strany. Převýšení nad řekou činí téměř 120m. Z jihovýchodní strany ostroh vymezuje koryto bezejmenného potoka a přiléhající rokle, zde převýšení činí až 60m. Potok se následně stáčí k západu a vtéká do Berounky. Opyš ostrožny se sklání k soutoku velmi pozvolně, proto nad ní musela být vybudována silná fortifikace.

Opevnění je zde ve formě valu dobře patrné a dosahuje výšky až 2m nad vnější plochou. Ve vzdálenosti 55 - 80m od vnější opevňovací linie probíhá příčná fortifikace v podobě až 2,5m vysokého valu. Vnější val bez příkopu se nad svahy stáčí a na severovýchodní straně je dobře patrný až k vnitřnímu příčnému valu. Přesná konstrukce původní hradby není známa, ale menším archeologickým výzkumem bylo identifikováno na obou stranách hradby zpevnění kamennou zdí. Hradba dosahovala šířky 4m. Příčný val zde nekončí u obvodového valu, ale ještě 15m klesá svahem. Na severozápadní straně se vnější val také stáčí dovnitř hradiště, ale po zhruba 20m mizí v zarostlém terénu. Oba valy jsou poškozeny cestou, která byla v nedávné době přeložena o kousek vedle a poškodila tak příčný val na dvou místech. V poškozených částech valu lze pozorovat jednotlivé kameny. Od jihozápadní strany je ostrožna přístupná úzkou šíjí, která byla opevněna výrazným opevněním, které je v dnešní době velmi těžce poškozeno. Kousek za nejvyšším místem hradiště stojí příčný val, který kontroloval nejužší místo přístupové šíje pod ním. V místě šíje lze pozorovat stopy nevysokého valu a dalších terénních úprav, které mohou být i pozůstatkem úpravy terénu pro cestu, která zde probíhá. Prostor mezi velkým valem a nízkým šíjovým valem bývá považován za třetí díl hradiště, funkce tohoto prostoru však byla pouze obranná. Vzdálenost protilehlých valů činí téměř 450m. Hradiště bylo lehce opevněno i nad srázy spadajícími k vodním tokům, naznačuje to terasa, která se nachází na okrajích vrcholové plošiny.

Staršími povrchovými sběry byla zachycena halštatská a raně středověké keramika. Archeologickým výzkumem, který nedávno na hradišti proběhl byla u vnitřní paty příčného valu zachycena keramika z 9.století, minimálně tento val je tedy raně středověkého stáří. Z plochy hradiště pochází další keramika datovatelná až do 13.století. Otázkou zůstává funkce opevnění. Zdá se, že nebylo trvale osídleno, ale sloužilo jen jako silně opevněné vojenské zařízení.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika