mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Domažlice
Katastrální území: Březí u Meclova

GPS: 49°29'42.978"N, 12°53'17.779"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Skále
Bozdišský lesBřezí u Meclova

Na výrazně modelovaném zalesněném ostrohu mezi obci Mračnice a Březí se nachází pozůstatky pravěkého hradiště. Místu se říká Skála, či Na skále, ovšem toto pojmenování se na některých mapách vztahuje k méně výraznému ostrohu v jižním sousedství.

Ostroh se tyčí nad pravým břehem Mračnického potoka, který ho obtéká od jihu, západu a severu. Svahy k vodoteči jsou poměrně strmé, v západním cípu se nachází skalní výchoz. Opevnění vymezené šíjovou hradbou zaujalo zhruba 150m délky vrcholového hřebenu o šířce maximálně 25m. Jediná přístupná strana je přepažena šíjovým opevněním, které má dnes podobu valu, který vede do ostrého oblouku. Val má šířku 10-12m, vnější převýšení dosahuje až 4m a vnitřní strany 1,5m. Podél vnitřní strany se nachází sníženina, někdy vykládaná jako příkop, ale patrně jde pouze o zdání v důsledku navršení valu. Šíjová část opevnění dosahuje 45m, na jihu se v terénu zcela vytrácí, podél severní strany probíhá dále v podobě 65m dlouhé terasy. Ta má šířku od 6-8m, vnější převýšení 3-5m a vnitřní maximálně 0,5m. Terasa probíhá 4-7m pod hřebenem a svojí hmotou vytváří zarovnanou plochu o šířce až 5m. Vnitřní plocha dosahuje 0,3ha, vzhledem ke skalnatému terénu dosahuje využitelná plocha pouhých 0,2ha.

Občas uváděné mlado až pozdně bronzové stáří hradiště prozatím nemá oporu v archeologických nálezech. Zhruba 350m jihovýchodním směrem se nachází nedatovaný, patrně pravěký mohylník.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika