mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Katastrální území: Březina u Rokycan

GPS: hradiště: 49°48'37.810"N, 13°37'4.050"E
předhradí: 49°48'36.713"N, 13°36'55.089"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32449/4-2436Březina

Východně od Březiny se na vrchu hradiště nalézají výrazné pozůstatky po mohutné pevnosti.

Hradiště zaujalo protáhlý vrchol kopce, který prudce vystupuje z rozsáhlého masivu, pokračujícího přes sedlo na východ k vrcholu Rumpál. Na severní a jižní straně se nacházejí skalnaté srázy poměrně prudká je i západní strana, která se po strmém úseku srovnává do plošiny, jejíž část zaujalo předhradí. Na severovýchodě až východě je terén za opevněním pozvolný a plochým sedlem přechází ke stoupajícím svahům kopce Rumpál. Akropole na temeni vrchu byla ohražena mohutnou hradbou, ze které se dochoval výrazný kamenný val. Hradba využívala skalních výchozů, dnes na některých místech vytváří tzv. kamenné moře. Akropole čítá plochu o velikosti 1,9ha, val dosahuje z vnitřní strany až 3m výšky. Na jihu probíhá na hraně terasy a je široký až 12m, ovšem destrukce je pod svahem patrná až v 15m vzdálenosti. Na východní straně se val obloukovitě stáčí zpět k západu. Dosahuje zde vnitřního převýšení až 4m při šířce až 16m. Severní strana lemuje skalnatou hranu a vnitřní převýšení dosahuje až 2,5m. Zhruba uprostřed severní strany je val poškozen romantickým vyhlídkovým altánkem z počátku 19.století. Poškozen těžbou je i následný průběh valu směřující od altánku k jihozápadu. V některých úsecích na západní a severní straně je patrný líc vystupující nasucho kladené zdi. Kamenný val probíhající po obvodu prostupují dva průchody, dnes jimi vede cesta a patrně to jsou původní brány. Na východní straně je patrné zalomení valů vytvářející vstupní koridor (jedná se o tzv. klešťovou bránu). Druhá brána se nacházela na západní straně a skrz ní bylo přístupné níže položené předhradí. Valy se zde několik metrů vedou paralelně vedle sebe a vytvářejí bránu ulicovitého typu.

Předhradí se nachází západně a jihozápadně pod akropolí. Je ohraženo valem, který je nejvíce patrný v úseku sbíhajícím přímo k jihu od jižního průběhu obvodu akropole a v severním úseku, kde přetíná plošinu pod temenem s akropolí. Na starých nákresech je patný i jeho západní průběh, dnes již není v terénu příliš patrný, někde se dokonce zcela ztrácí. Předhradí dosahuje téměř shodné výměry jako akropole.

Vnitřní plocha akropole je poškozena vrcholně středověkou a novověkou činností. Zhruba uprostřed se nachází destrukce obdélné budovy velké 16x5m. Z plochy hradiště jsou datované pozdně halštatské střepy, jakási aktivita v této době na kopci probíhala. Opevnění je ale datováno podle množství nálezů do raného středověku, v ohradě se ale žilo i ve vrcholném středověku a romantické úpravy ji dotvořily v novověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika