mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Katastrální území: Obřany

GPS: Akropole 49°13'47.397"N, 16°39'45.066"E
Předhradí: 49°13'56.830"N, 16°39'51.091"E
Brána: 49°13'55.966"N, 16°39'42.237"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Obřany
Hradisko
V Panských

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15107/7-338

 Brno Obřany I

Velké hradiště stálo na rozsáhlém ostrohu nad Svitavou s názvem Hradisko východně od Obřan.

Plocha hradiště je od severovýchodní, východní a jižní strany lemována strmým srázem (místy i skalnatým) do údolí Svitavy. Svah na jihozápadní straně do údolí je také strmý a jedinou přístupnou stranou je tak strana severozápadní. Ohrazená plocha přesahuje 20ha, má zhruba trojúhelníkovitý tvar o délce 550m při nejvyšší šířce 280m. Směrem k jihu se plocha hradiště sklání dolů. Opevnění se vzhledem k novodobým úpravám nedochovalo na jihozápadní a jižní straně. Severní obvod vymezuje mohutná terasa s převýšením až 5m, na vnitřní straně však žádné převýšení oproti vnitřní ploše nemá. V zalomení průběhu severozápadního opevnění se nachází původní brána, viditelná pouze mimo vegetační období. Stejně mohutná terasa lemuje i severní a severovýchodní stranu, kde ji na vnější straně lemuje asi 3m široká berma. Na severovýchodní straně se nachází nevelký terénní výběžek, který je zhruba 180m od linie hradiště přetnut valem. Tento val dosahuje výšky až 3m a je dlouhý 80m. Vymezuje tak téměř 2ha velkou plochu jakéhosi předhradí, postaveného snad kvůli ochraně vstupu z této strany.

Podle archeologických výzkumů byla lokalita osídlena ve velatické fází střednodunajských popelnicových polí z mladší doby bronzové, podolské fázi kultury střednodunajských popelnicových polí z pozdní doby bronzové, horákovskou kulturou doby halštatské, v době laténské a na počátku raného středověku. Opevnění je zatím doloženo pouze pro pozdní dobu bronzovou.

V současné době větší část hradiště trpí pod chatařskou zástavbou, severní část je zemědělsky obdělávána a severovýchodní předhradí je zalesněno.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika