mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Církviuce u Kolína

GPS: 49°55'16.246"N, 15°0'50.761"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Tejnice
Nad mlýnem

 

foto: Alžběta Jankulíková

 Církvice

V severním cípu katastru obce Církvice na Kolínsku se nachází málo známé, dosud nedatované opevnění.

Lokalita se nachází na nevýrazném výběžku terénu, nad meandrem Výrovky, západně od mlýna Nouzov. Ze západní, severní a východní strany místo vymezuje svah do nivy Výrovky s převýšením maximálně 8 m. Od jihu je hradiště přístupné velmi mírně klesajícím terénem, ve kterém byla zbudována šíjová fortifikace. Opevnění sestává z obloukovitého valu, s náznakem vnějšího příkopu. Val je tvořen z hlíny s příměsí drobných kamenů, nepřetíná ostroh v nejužším místě, ale obloukovitě plochu rozšiřuje. Nejvýraznější je ve východním cípu, po celé své délce ale nepřevyšuje 1m z vnější strany a 0,5 m ze strany vnitřní. Příkop, který jej lemuje po vnější straně dosahuje maximální hloubky 0,5 m při největší šířce 2,5 m. Vnitřní využitelná plocha nepřesahuje 0,3 ha, delší osa směru severozápad-jihovýchod dosahuje 85 m, v nejširším místě je lokalita široká 60 m. Směrem k severozápadnímu cípu se plocha zužuje a celá lokalita má kapkovitý tvar. Vzhledem k existenci nevýrazného konvexního útvaru, který navazuje na západní ukončení šíjového opevnění, a který směřuje severovýchodním směrem k terénní hraně, není jisté, zda severozápadní klesající cíp nebyl od opevněné plochy vydělen. V místech probíhá mladší mělký úvoz, který takovou interpretaci znejasňuje. Pokud se opravdu jedná o přetnutí ostrohu od opyše, nepřesáhla by opevněná plocha 0,2ha. Z dochovaných reliktů není jasné, kudy původně vedl vstup do vnitřního prostoru, stejně tak nelze žádný z nevýrazných konkávních objektů ve vnitřním prostoru spojit s případnou zaniklou stavbou.

Lokalita byla podrobena v 70.letech drobnému archeologickému výzkumu, včetně menší sondáže, ale datovací materiál se objevit nepodařilo. Jediné, co se podařilo zachytit, byla 15cm široká popelovitá vrstva tvořená nejen uhlíky, ale také vypálenou hlínou. Zatím tedy nelze rozhodnout, zda se jedná o lokalitu opevněnou v pravěku, či středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika