mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Dneboh

GPS: 50°31'52.086"N, 15°2'4.293"E
Val: 50°31'48.375"N, 15°2'15.439"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hrada
Hrad
Na Hradech
Drábské světničky

--------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 31216/2-1781

 

Chráněná krajinná oblast: Český ráj

Kód ÚSOP: 263

 

Přírodní rezervace

Kód ÚSOP: 2025Dneboh I - Hrada

Na západním konci zalesněného skalního bloku 4km východně od Mnichova Hradiště se nachází opevněné polohy Hrada a Klamorna.

Výrazně větší z obou opevněných poloh je rozsáhlý skalní blok Hrada. Jedná se o 15ha velkou náhorní plošinu skalních bloků západně pod vrcholem Mužského. Na celé západní a severní straně je plocha vymezena kolmými skalami, které převyšují okolní terén o více než 100m. Na jihozápadě vybíhá rokle, která odděluje Hradu od menší ostrožny Klamorna, opevněné patrně ve stejných dobách. Obě polohy spolu patrně tvořily většinu doby jeden celek. Jihovýchodní a východní strana je ohraničena další roklí. Z této strany byla náhorní plošina přístupnější, proto zde muselo stát opevnění.

To se dochovalo nad srázem do rokle v podobě několikrát přerušeného, až 2m vysokého a 2 - 5m širokého valu. Celková dochovaná délka valu, postaveného ve svahu nad skalním srázem do rokle činí asi 250m. Hlinitokamenité těleso valu mělo na vrcholu dřevěný ochoz a z vnější strany ho patrně držela palisáda. Vstup vedl patrně malou roklí zvanou Železná vrata. V severovýchodní části, v místech kde plochu nevymezuje skalní sráz, lze pozorovat ostrou terénní hranu, asi pozůstatek opevnění.

Osídlení je zachyceno již v mladší a pozdní době kamenné, především ve starším eneolitu tu bylo intenzivní osídlení lidem s kulturou nálevkovitých pohárů. Významné sídliště zde stálo v mladší a pozdní době bronzové. V pozdní době bronzové došlo k vybudování opevnění. Osídlení je zachyceno i pro dobu halštatskou a laténskou, fortifikace však přesvědčivě zjištěna nebyla. Opevnění, které smazalo většinu stop po starších fortifikacích zde bylo postaveno v raném středověku, snad již na počátku 9.století. Nečetné osídlení pokračuje i na počátku 10.století a poté se vytrácí. Na lépe opevněné Klamorně osídlení v 10.století pokračuje.

Ve vrcholném středověku byl v severozápadním cípu, na skalních blocích postaven hrad dnes nazývaný Drábské světničky.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika