mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Katastrální území: Dřenice u Chebu

GPS: 50°3'55.423"N, 12°25'48.837"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

BurgholzDřenice - Burgholz

Západně od Dřenic se nad levým břehem vodní nádrže Jesenice nachází pozůstatky zajímavého, dosud nedatovaného opevnění.

Opevnění zaujalo ostroh, který se nacházel nad původním tokem Odravy. Ostroh byl na západní a jižní straně vymezen prudkým svahem do nivy Odravy, na východě ho vymezovala rokle bezejmenné vodoteče a po rovině přístupná zbyla pouze severozápadní strana. Ta je přetnuta obloukovitým příkopem, který se do dnešních dnů dochoval již jen v torzu. Nejlépe je dochován na jihu, pokračuje napříč ostrohem a v severní části postupně zaniká. Dosahuje délky zhruba 50m, jeho původní délka však musela být minimálně o 20m větší. Ve vzdálenosti 35m ostroh přetíná další, mohutnější příkop, který je na vnitřní straně doprovázen valem. Příkop i val pokračují i podél delší severovýchodní strany nad širokou roklí bezejmenné vodoteče. V severním cípu je opevnění přerušeno pozdější cestou, zpřístupňující plochu akropole k novověkému zemědělskému využívání. Stočení valu i příkopu bylo prudké a vedlo téměř do pravého úhlu. Severovýchodní průběh příkopu je doplněn navíc ještě vnějším valem. Ten je menší s výjimkou svého východního zakončení, kde mohutnější a vytváří téměř baštovitý útvar. Vnitřní val severovýchodní strany provází po celé délce mírné zahloubení. Celá vnitřní obdélná plocha o velikosti zhruba 42x57m je rovná, patrně v důsledku zemědělského využívání. Pouze uprostřed zadní strany se nachází mělká obdélná deprese.

Z celé lokality dosud pochází pouze nečetné keramické zlomky, které jsou navíc nezvěstné. Jejich přiřazení středověku k dataci opevnění tedy mnoho nepřinese. Otázkou také je, jsou-li obě fortifikační linie současné. Vnější se zdá archaičtější, vnitřní by se vzhledem k situaci na severovýchodní straně dala přiřadit vrcholnému středověku. Opevnění se kromě pravěkého hradiště a vrcholně středověkého hradu někdy interpretuje i jako vojenské opevnění (různého stáří).


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika