mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Hradec Králové
Katastrální území: Habřina

GPS: 50°20'25.654"N, 15°49'43.388"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Rotemberk
Rožberk
Horvatský kopec

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29644/2-2377Habřina II

Na úzké ostrožně vybíhající z Neznášovského kopce se v předpolí hradu Rotemberka nacházejí pozůstatky hradiště z mladší doby bronzové.

Ostrožna o délce 300m má šířku pouhých 40m. Od severu, západu a jihu spadají strmé svahy do údolí Hustířanky a jejího bezejmenného přítoku. Na jihovýchodním konci se ostrožna připojuje jen několik metrů úzkou šíjí k terénu na východě. V místě šíje se nachází poškozené pozůstatky valu. Cíp ostrožny zaujal hrad Rotemberk, skládající se z jádra a předhradí. Jeho stavba zcela setřela případné pozůstatky pravěké akropole a jejího případného opevnění.

Zhruba uprostřed mezi vnějším příkopem hradu a nízkým valem pravěkého stáří v místech šíje, se nachází valovitý relikt a vnějším příkopem, přepažující ostroh. Ve střední části je poškozen cestou. Archeologicky byl zkoumán pouze relikt valu v místech šíje. Výzkum zachytil vnější příkop neznámého tvaru, za kterým byl nasypán val, na jehož koruně stála palisáda z kolmých a šikmých kůlů.

Opevnění bylo datováno do mladší fáze středního stupně východočeské skupiny kultury lužické. Z plochy ostrohu jsou známy i nálezy z jiných pravěkých období.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika