mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Hradec Králové
Katastrální území: Horní Přím

GPS: 50°13'42.112"N, 15°42'46.734"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na valech
Přímský les

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 35366/6-612Horní Přím

Jižně od Horního Přímu, na okraji polesí zvaném Přímský les se v poloze Na valech dochovala část dosud nedatované fortifikace. Místo leží na místě, kde terén přechází z roviny do mírného klesání západním směrem.

Opevněná poloha byla okrouhlá, o rozměrech zhruba 150x180m. Fortifikace se do dnešních dnů dochovala pouze na severní, východní a jihovýchodní straně. Má podobu dvojice souběžných valů, vnější dosahuje výšky až 3,5m, vnitřní má maximální výšku 2m. Oba valy mají širokou korunu a jsou doprovázeny vnějšími příkopy. Lokalita je výrazně poškozena pískovnou, která odtěžila velké úseky fortifikace (minimálně 30m na severní straně) i značnou část vnitřní plochy. Vnější val se dochoval v délce 85m, na severu končí u hrany pískovny a kamenolomu, na druhé straně je v místech jeho zlomu k západu poškozen lesní cestou a dále již není pozorovatelný. Příkop, který ho doprovází po vnější straně je poškozen lesními cestami, přesto dosahuje hloubky až 2,5m. Vnitřní val je od vnějšího oddělen úzkým příkopem. I vnitřní val je na severní straně odtěžen, je o něco nižší a užší než vnější val a směrem k jihu zaniká dříve. Na počátku 20.století byl údajně pozorován ještě třetí val, dnes již neidentifikovatelný. Na jižní a jihozápadní straně není žádné opevnění patrné. Nachází se zde mírný svah, který je podmáčen. Na západní straně, mezi mokřadem a jižním okrajem pískovny se nachází asi 10m dlouhý a až 2m vysoký val. Kromě něj zde jsou patrné terásky a valovité relikty, které jsou pozůstatkem recentních úprav terénu pro provoz pískovny.

Pod valy, v prostoru pískovny, byly zachyceny hroby a sídlištní jámy ze starší doby bronzové, kultury unětické. Stratigraficky však nesouvisí s opevněním. Datování fortifikace není jasné, jisté je pouze to, že je mladší než nalezené hroby a jámy. Výzkumem byla zachycena sídlištní jáma z raného středověku, může se tedy jednat o raně středověké hradiště. Z polohy jsou známy ojedinělé nálezy keramiky z vrcholného středověku a novověku. K možnostem interpretace opevnění je nutno řadit i možnost, že se jedná o torzo tvrze, či hrádku. Zavrhnout zatím nelze ani možnost, že jde o novověký vojenský tábor.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika