mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi

GPS: 50°27'20.038"N, 14°53'4.508"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Předliška
Předlíška

-------------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32004/2-1782Hrdlořezy - Předliška

Severozápadně od Mladé Boleslavi, se na ostrožně nad pravým břehem Jizery nacházejí pozůstatky zatím nedatovaného hradiště zvaného Předliška. Ostroh je převýšen až o 56m nad tokem řeky, na severovýchodní a jihozápadní straně je vymezen roklemi, vytvořenými bezejmennými vodotečemi. Jediný přístup vede od severozápadu.

Tuto stranu přetla hradba, která se na jihozápadě napojila k hraně srázu a vedla přes ostrožnu směrem k severovýchodu. Vzhledem k menší velikosti severní rokle se musela na severu hradba stočit východním směrem, aby se na menší rokli napojila. Val zde vede i nad částí rokle, která nemá dostatečnou strmost a hloubku. Val, který z hradby zůstal je u jižní rokle srovnán do roviny s okolím, aby byl 6ha velký opevněný prostor přístupný pro zemědělské využití. U severní rokle také není hradba napojena až ke svahu, zde to lze ale spíše přičíst původnímu vstupu na hradiště. Pokud zde vstup opravdu byl, mohl být kontrolován celým průběhem hradby po jejím stočením na východ. Celková délka hradby je odhadována na 125m, dnes je val z části rozvezen a v částech výrazně poškozen. Dnešní šířka valu dosahuje až 18m a výška dosahuje až 3m. V místech poškození vystupují z valu velké kameny, možná pozůstatky čelní kamenné zdi. Před valem se nachází nevýrazné pozůstatky příkopu, který dříve lemoval celou délku hradby snad s výjimkou jejího průběhu nad severní roklí.

Menší archeologická sondáž a především povrchové sběry dokládají zdejší osídlení do doby eneolitické kultury nálevkovitých pohárů, lužické kultury mladší doby bronzové, nečetné nálezy patří též době halštatské a ranému středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika