mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Katastrální území: Jíloviště

GPS: 49°56'43.92"N; 14°20'26.6"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Humenská
Humensko
V Humenské
Pod Humenskou
Kazina mohyla

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 26852/2-2360

 Jíloviště I - Humenská

Jižně od skály Kazín, přes ústí potoka Humenský do Berounky, se nachází malé hradiště o ploše zhruba 0,75ha. Poloze se říká Humensko.

Ostroh má tvar trojúhelníku, přičemž na západní straně padá skála kolmo k Berounce, na severu, východě a jihovýchodě zase terén prudce klesá do údolí Humenského potoka. Snadný přístup na necelý hektar velkou plošinu představuje pouze 30m široká šíje na jižní straně a ta je přepažena krátkým, mohutným (výška 4m) valem. Před valem na vnější straně probíhá do dnešních dob jen málo dochovaný příkop. Na východní straně se val stáčí téměř v pravém úhlu a v podobě málo výrazné terasy směřuje k severovýchodu, až zaniká u úvozové cesty. Šíjový val je na vnitřní straně poškozen starým archeologickým výzkumem, po kterém zbyla nepravidelná terénní deprese. Západní část valu končí nad cestou, která vedla na samé hraně svahu a která jej narušila. Cesta podél valu vstupuje na plochu hradiště a již ve formě úvozu jej šikmo přetíná. Vymezuje tak asi 20x15m velkou plošinu a následně klesá svahem k potoku a jeho korytem dále k bývalému brodu. Klesající zahloubená úvozová cesta byla kvůli tomu, že je postavena v prudkém svahu zabezpečena náspem, pokud se však nejedná o materiál vytlačený provozem. Jedná se o úzký valovitý útvar, který byl dříve považován za pozůstatek opevnění, které střežilo přístup k vodě. Vybudováním cesty došlo zároveň k zvýšení strmosti východního svahu, ale zanikla část opevnění vycházející od šíjového valu. Dalším pozůstatkem opevnění jsou patrně terasovité úpravy podél dlouhé severní strany vrcholové plošiny.

Ostroh byl osídlen již v neolitu, stáří opevnění však doposud není známé, možný je jeho pravěký původ. Krátký šíjový val byl v 19.století mylně považován za mohylu kněžny Kazi. V nedávné době byla plošina vymezená valem na severní straně a úvozem na jižní straně vysvětlována jako pozůstatek středověkého strážního objektu. Odmyslíme-li si zahloubenou cestu, tak by zde žádná plošina nebyla, protože terén za cestou je stejně vysoko, jako terén domnělé plošiny. Zkoumáním terénní situace a dat LLS lze ale poměrně s jistotou považovat celý objekt za hradiště, které bylo opevněno po celém obvodu s vyjímkou strany nad řekou.

Jižně a severovýchodně od lokality se nacházejí četné mohutné a dlouhé úvozy pravěkých a středověkých komunikací.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika