mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Klapý

GPS: 50°26'2.996"N, 14°0'51.499"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hazmburk
Městečko
Podhradín
Hanžburek
Zajícův hrad
Zaječí hrad

-----------------------------------------------

Kulturní památka (hrad s podhradním městečkem)

Číslo rejstříku ÚSKP: 15718/5-2087Klapý

Na širému okolí dominantnímu kopci Klapý, pravděpodobně předcházelo vrcholně středověkému hradu Hazmburku starší opevnění.

Osídlení, případně jiné aktivity, jsou na kopci doloženy nálezy již pro neolitické a eneolitické kultury. Depot zde nalezených bronzových předmětů pochází z pozdní doby bronzové. První opevnění Klapého lze předpokládat nejdříve v době halštatské, do této doby jsou datovatelné keramické nálezy ze svahů kopce. Při archeologickém průzkumu podhradního městečka byl nalezen zlomek červenobílé keramiky dovezený okolo roku 500 př.n.l. a zlomek laténského skleněného náramku. Výjimečným nálezem je bronzová jehlice z doby římské. Existence opevnění z pravěkých dob je sporná a jen těžko rozřešitelná.

Pravděpodobnější je existence hradiště v době raného středověku. Množství keramických střepů z vrcholu, svahů i městečka je datovatelných mezi 8. a 10.století. Sídlištní objekty byly zachyceny v prostoru městečka. Na jeho západním okraji se vně vrcholně středověké hradby nachází příkopovitý útvar, který však může příslušet až vrcholnému středověku. Celý vrchol kopce je vzhledem k intenzivní hradní výstavbě natolik porušen, že je nalezení pozůstatků pravěkého, či raně středověkého opevnění nepravděpodobné.

Ke zdejšímu hradišti se váže pověst v Dalimilově kronice a zpráva o jeho stavbě v roce 754 je uvedena v kronice Václava Hájka z Hlubočan.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika