mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Kly

GPS: bývalé příkopy 50°18'31.281"N, 14°30'42.847"E
opevněná plocha 50°18'31.113"N, 14°30'30.058"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

U výkupnyKly

Ve východní části obce Kly a na východ od ní se nacházelo opevněné sídliště ze starší fáze eneolitické kultury s nálevkovitými poháry.

Opevnění objevené roku 1997 leteckou prospekcí bylo následně zkoumáno nedestruktivními archeologickými metodami. Geofyzikálním měřením a povrchovými sběry, a nakonec také ověřovací sondáží. Díky těmto výzkumům se podařilo objekt přiřadit ke skupině velkých příkopových ohrazení tzv.michelsberské kultury, které jsou známy z Francie a Německa.

Areál, kde je ohrazení umístěno, byl osídlen již v neolitu a následně i v době bronzové, kdy se sídelní aktivita koncentrovala do západního výběžku areálu. Plocha byla ohrazená systémem dvou přerušovaných paralelních příkopů a jednoho pravděpodobně souvislého palisádového žlabu. Linie opevnění vedla obloukem a přetínala šíji labského meandru v nejužším místě v délce zhruba 500m. Celková opevněná plocha dosahovala až 25ha.

Terasa tvoří v místě areálu nevýraznou ostrožnu polokruhového tvaru, která je asi ze tří čtvrtin zachována v původní podobě. Ze tří stran je terasa lemována zbytky tzv.vyššího nivního stupně s povrchem kolem 4m nad hladinou současného toku, ze zbývající strany je šíje ostrožny přeťata fortifikací. V době existence areálu bylo koryto Labe hluboce zaříznuté do údolního dna (až 12m pod úroveň povrchu risské terasy). Dnešní regulovaný tok je asi 600m daleko. Na 1.vojenském mapování z konce 18.století je zachycen pouhých 150m od lokality. Pokud by se tok pohyboval někde v blízkosti lokality, nacházela by se ostrožna v dominantním postavení nad řekou. Při povodni v roce 2002 bylo celé okolí kromě opevněné plochy zaplaveno.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika