mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Konecchlumí

GPS: 50°24'5.261"N, 15°29'31.640"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:


Hůra
Konecchlumská Hůra
Na Hůře
Mlázovický ChlumKonecchlumí II

Na západním konci táhlého Hořického hřbetu se nachází dvě vedle sebe položené hradiště. Větší z nich se nachází na východní straně blíže cípu Mlázovického Chlumu.

Plocha vymezená opevněním dosahuje necelé 3ha a má lehce protáhlý tvar ve východo-západním směru. Na severu je fortifikace přiložena ke svahu a podél celé severní 260m dlouhé strany není opevnění patrné. Na východní straně se nachází 60m dlouhý téměř rovný valovitý útvar, který na vnější straně (oproti vedlejšímu hradišti) lemuje příkop. Na jihu se val stáčí a v podobě nevýrazné terasy pokračuje k západu. Velkým obloukem se terasa stáčí k severu a zde opět nabývá podoby valu. Na hraně severního svahu se val vytrácí. Vnitřní plocha se mírně sklání k jihozápadu. Plocha v blízkém okolí hradiště a částečně i na jeho ploše byla poškozena dobývání kvalitního pískovce. Přes obě hradiště probíhá po hřebeni cesta, která přetla val na východní i západní straně.

Nálezy pocházející z povrchových sběrů jsou datovány do mladší fáze slezskoplatěnické kultury starší doby železné.

V nedávné době byla existence tohoto hradiště zpochybněna. Hrana podél jižní a západní strany má být údajně pouhou stopou po lavicovitě dobývaném pískovci. Západní val s příkopem pak mají být součástí vedlejšího hradiště (val s příkopem jsou postaveny v obráceném pořadí oproti vedlejšímu hradišti).

Po důkladné prohlídce v terénu a vyhodnocení z dat leteckého skenování krajiny 5.generace je ale patrné, že se jedná skutečně o pozůstatky fortifikace ve stádiu těsně před zánikem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika