mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha - západ
Katastrální území: Kosoř

GPS: 49°59'12.420"N, 14°19'56.362"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hrádek
Na HrádkuKosoř

Na poměrně širokém ostrohu v jižní části Kosoře se podle starších zpráv mělo nacházet raně středověké hradiště. Dodnes se zde jmenuje Na Hrádku. Starší texty z 19. a 1.poloviny 20.století na něm popisovaly nasucho kladené zdi a dokonce jeden valovitý útvar. Nálezy z něj pocházející byly datovány do raného a vrcholného středověku. Nejednou zde bylo lokalizováno raně středověké hradiště.

Plocha ostrohu je dnes v celé západní části zastavěna a jakékoli případné terénní relikty byly intenzivní zástavbou zcela setřeny. Východní část ostrohu dnes slouží jako zahrady a pastviště pro koně, avšak i zde je terén vesměs zplanýrován. Značná část s výjimkou samotného cípu byla používána jako rumiště stavebních materiálů, které také setřely původní podobu terénu. V samém cípu se nachází příkopovitým útvarem oddělená plocha, která končí klesající skalnatou opyší. Snad se jedná o zaniklý vrcholně středověký opevněný objekt. Jeho pozůstatky mohly dát celému ostrohu jméno Hrádek.

V současné situaci nelze rozhodnout o existenci případného raně středověkého opevnění. Popisy nálezů jednoznačně prokazují raně a vrcholně středověkou aktivitu na ostrohu. Nalezena byla keramika, esovité náušnice a stopy po tavbě železa. Popisy nedochovaných nasucho kladených zdí můžou být jen stěží dokladem opevnění, spíše se jednalo o vymezení polí, které se zde v předminulém století nacházely.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika