mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Katastrální území: Lhota pod Džbánem

GPS: val 50°12'51.788"N, 13°42'57.147"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Džbán

 

-------------------------------------------------

Kulturní památka

číslo rejstříku ÚSKP: 16457/2-2684Lhota pod Džbánem

Mezi Lhotou pod Džbánem a Kounovem se nachází ostroh, v jehož cípu byl postaven hrad Džbán. Patrně však není prvním opevněním v tomto místě. Zdá se, že ho předcházelo pravěké hradiště, kterému je přisuzováno opevnění, které se nachází v zalesněné části východně od hradu.

Zadní část ostrohu zaujal vrcholně středověký hrad Džbán, který díky své mohutné fortifikaci sestávající z obvodového příkopu vylámaného do skály a valu na čelní straně překryl jakékoli případně pozůstatky staršího hradiště. Ve vzdálenosti 218 m od cípu ostrohu se v jižní části nachází valovité těleso s vnějším příkopem. Situace v těchto místech je ale výrazně poškozená lomem na opuku a není jasné, zda se skutečně jedná o pozůstatek opevnění. Valovité těleso se nachází při jižní hraně ostrohu a vede pouze asi 30 m severním směrem a poté se ztrácí v opukovém lomu. Že by mohlo jít o pozůstatek opevnění naznačují staré nákresy z počátku 20.století. Na nich je šíjové opevnění dvojité a vede přes celý ostroh. Vnější val doprovázený příkopem je v terénu nezpochybnitelný, přetíná ostroh ve vzdálenosti 240 m od cípu a dochoval se v délce 55 m. Od jižní hrany vede až na hranici lesa. V severní nezalesněné části je zcela rozvezen díky zemědělské činnosti. V dochované části je val zhruba uprostřed snížený v důsledku těžby a nové poškození lze registrovat v severní části díky agresivnímu vyjíždění stop za pomoci terénních kol či motorek. Na jihu se dno příkopu stáčí a v podobě terasy vede pod terénní hranou k západu až k náspu před hradním příkopem.

Z místa jsou známy nálezy datovatelné podle 100 let staré zprávy do eneolitu, doby halštatské a raného středověku. Opevnění se dá interpretovat buď jako ohrazení hradního předhradí, nebo jako starší, patrně pravěké hradiště.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika