mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Libomyšl

GPS: 49°52'26.96"N; 14°1'7.36"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Španělka

 

foto 27-45 Tomáš KrumlovskýLibomyšl

Na vrchu Špaňelka 1,2km východně od Libomyšle se nachází pozůstatky pravěkého opevnění. Vrch je obtékaný dvěma potoky a vytváří nepravý ostroh přístupný od severovýchodu. Zbylé strany ohraničuje poměrně strmý sráz k vodotečím, které se půl kilometru jižně od hradiště vlévají do Chumavy.

Hradiště je rozděleno na dvě části, silněji opevněná byla patrně pouze akropole v západní části kopce. Od předhradí ji odděluje šíjový val, který je částečně poškozen recentními zásahy. Před valem byl na vnější straně vyhlouben příkop, dnes jen málo patrný. Val je nejlépe patrný v severní části a směrem k jihu se zmenšuje. Na severu se stáčí k západu a vymezuje akropoli podél severní strany. Jeho severní průběh je spíše nevýrazný a vnitřní převýšení nepřesahuje 0,5m. Vnitřní prostor akropole je v jihozápadní části poškozen drobnými lomy na kámen. Vnější opevnění probíhalo pravděpodobně po celém obvodu, v místech kde vymezuje předhradí má podobu pouze nevýrazné terasy. Nejlépe je patrná linie vybíhající od severního stočení šíjového valu, vede severovýchodním směrem v podobě terasy s výrazným zastoupením kamenů. Poté co vymezí plošinu předhradí od sestupujícího terénu do drobné rokle, stoupá k přírodnímu hřebenu, který vymezuje předhradí západo-východním směrem. Není vyloučeno, že lehčí forma fortifikace vedla po tomto hřebenu. Linie vedoucí podél výrazně terénní hrany na východě a jihovýchodě je jen málo patrná.

Na lokalitě byla zachycena nevýrazná keramika příslušící většinou době halštatské, zdá se tedy, že hradiště přísluší této periodě, která je zastoupena i v blízkém okolí, opevnění však dosud zkoumáno nebylo.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika