mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Lochovice

GPS: 49°51'0.01"N; 13°59'0.45"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Stráži
Na Stráni
Hradiště
Žižkův val

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 28729/2-3371

 Lochovice

Raně středověké hradiště v Lochovicích se nalézá na ostrohu jižně od středu obce na pravém břehu říčky Litavky.

Nepříliš výrazná ostrožna ve směru jih-sever převyšuje na západě a severozápadě koryto Litavky o 15-35m strmého srázu. Na východě ohraničuje plochu nevýrazná pravděpodobně uměle upravená proláklina s bezejmennou vodotečí. Severní konec hradiště byl poškozen výstavbou domků a jejich zahrad. Zbytek plochy byl po staletí zemědělsky obděláván a tato činnost téměř úplně setřela veškeré fortifikační prvky.

Čitelný tak zůstal pouze rozoraný vnitřní val vedoucí příčně přes ostrožnu v podobě mírné terénní vlny o rozměrech výška 1m a šířka 10-15m. Podle starších údajů měl v čele mohutnou kamenou plentu. Ostatní valy nejsou patrny, přestože hradba jistě vedla po celém obvodu. Celý areál měl rozlohu 7ha a sestával ze tří částí. Vnitřní část s rozměry 1,7ha odděloval od předhradí již zmíněný val. Nejjižnější předhradí bylo opět za valem tentokrát doprovázeným vnějším příkopem. Tyto valy od sebe vzdalovalo asi 130m. Vnější předhradí bylo od okolního terénu odděleno posledním valem, jehož existenci prokázalo letecké snímkování. Vzdálen byl mezi 160m až 180m od prostředního valu.

Není vyloučené, že ostrožna byla využita již v době bronzové nebo době halštatské, neboť keramika z těchto období byla nalezena na její ploše. Raně středověká keramika je datovatelná do 10. a 11.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika