mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Lštění

GPS: 49°52'0.97"N; 14°43'34.77"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Hradiště
Hradiště nad Sázavou
Přestavlky
Leščen
Lštěň
Lščen

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 19087/2-32

 

fotografie 20 - 46 jsou od Tomáše KrumlovskéhoLštění (okr. Benešov)

Na trojúhelníkovém mohutném ostrohu nad levým břehem Sázavy naproti obci Čtyřkoly se nachází raně středověké hradiště známé i z písemných pramenů.

Ostroh je ze severu a severozápadu vymezen srázem k toku Sázavy, převýšení činí 80 - 100m. Na jihu je plocha ostrohu vymezena roklí Dubského potoka, který se západně pod hradištěm vlévá do Sázavy. Jediná přístupná strana je strana východní, kde se nachází asi 120m široká šíje.

Přístupná východní strana je přeťata mohutným obloukovitým valem, který dosahuje délky 273m, v nejvyšší části má výšku až 5m. Podél severní strany pokračovalo patrně již lehčí opevnění, jehož pozůstatkem je výrazná terénní hrana. Plocha, kterou vymezuje opevnění dosahuje 4,25ha s tím, že nejvyšším bodem je šíjový val a celá vnitřní plocha se mírně sklání k západní opyši. Vnitřní hradiště bylo dále členěno na 3 části dnes už nad povrchem zaniklými hradbami. Ty nemusely být současné, povedlo se je zachytit magnetometrickým měřením. Vnitřní z nich byla ještě zachycena na plánu hradiště z počátku 20.století a dokonce byla archeologicky zkoumána. Nalezena byla kamenná podezdívka široká 3,4 -4,4m, patrně se jednalo o kamenohlinitou konstrukci s vnitřním dřevěným ztužením, kterou na stranách zabezpečovala lícovaná kamenná plenta. Na východ od dochovaného šíjového valu se k hradišti ještě přimykalo 2,5ha velké předhradí, které bylo opevněno pomocí soustavy dvou příkopů pravděpodobně doplněných valem. Tato fortifikační linie je v terénu patrná pouze v severní části nad hranou srázu k Sázavě. Na jižní straně může být pozůstatkem opevnění drobný valovitý útvar, který klesá svahem až k potoku. Předhradí zahrnovalo i drobný výběžek na severní straně.

Hradiště bylo založeno pravděpodobně na přelomu 9.-10.století a zánik lze předpokládat ve 12.století, což sice není archeologicky doloženo, ale zcela se vytrácí z písemných pramenů. Z Kosmovy kroniky pochází záznam o zdejším věznění těhotné manželky pozdějšího knížete a krále Vratislava II. V zápisu je mimo jiné zdůrazněna mohutnost zdejšího opevnění. Dnes na hradišti stojí gotický kostel sv.Klimenta a jedna usedlost v jeho bezprostředním sousedství.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika