mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Domažlice
Katastrální území: Mašovice u Meclova, Meclov

GPS: 49°30'46.918"N, 12°53'29.988"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Mlýnský vrchMašovice/Meclov

Na Mlýnském vrchu, na rozhraní katastrů Mašovic a Meclova se nacházelo pravěké hradiště.

Mlýnský vrch má protáhlou vrcholovou plošinu ve směru východ - západ. Strmé svahy jej vymezují podél severní, západní a jižní strany. Pod severní a západní stranou teče Černý potok, nad jeho nivou je vrcholová plošina vyvýšena o 30m. Na jihu je situace jiná, strmý svah pod plochou hradiště má převýšení pouze necelých 10m, poté je již pozvolnější, bez fortifikační výhody. Téměř po rovině hradiště přístupné od východu. Délka opevněné plochy v západo-východním směru dosahuje 160m, šířka se pohybuje okolo 30m. Celková využitelná plocha nepřesahuje 0,5ha. Vzhledem k výstavbě vodárny ve východní části hradiště byla plocha archeologicky zkoumána. Zachycen byl šíjový val a náznaky obvodového opevnění. Na severozápadě je lokalita poškozena malým lomem. Záchranný výzkum související se stavbou vodárny byl realizován až po odtěžení velké plochy až na podloží. Šíjové opevnění téměř zaniklo, přesto se povedlo zachytit několik zahloubených objektů, především jihozápadně od místa vodárny.

Opevnění sloužilo patrně v mladší době bronzové (kultuře mohylová) a snad i v pozdní době bronzové (nynická skupina). Poměrně velké zastoupení měly i artefakty z pozdní doby halštatské. Zajímavostí je objev pazourků a silixových čepelek pozdního paleolitu umístěných převážně na podloží. Dva nalezené hradištní střepy nelze dávat do souvislosti s opevněním.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika