mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Tachov
Katastrální území: Milíkov u Stříbra

GPS: 49°44'57.613"N, 12°57'1.214"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Otročínský Hrádek
Hrádek
Boleslav?


-----------------------------------------------

Kulturní památka


Číslo rejstříku ÚSKP: 31131/4-1957Milíkov

Zajímavé a velmi nezvyklé pozůstatky po opevnění se nacházejí na ostrohu nad vtokem Otročínského potoka a bezejmenné vodoteče do Mže.

Ostroh je zakončen skálou, která znemožňuje přístup ze severozápadní, západní a jihozápadní strany. Do skály se v západní části zakously malé lomy a na jihozápadě byla částečně odstraněna při stavbě silnice. Strmé svahy chrání polohu od severu a jihovýchodu. Jediný přístup vede od severovýchodu přes šíji, která je přepažena v nejužším místě. Před šíjí se terén zvedá. Plocha za opevněním dosahuje 0,21ha. Rovná je pouze v severní, části, zbytek plochy se sklání k jihu. Šíjové opevnění má nezvyklý tvar. Šíje má šířku pouhých 20m, přičemž podél jižní strany vede cesta, kvůli které byl val proražen. V jejím zářezu lze pozorovat hlinitokamenité těleso valu. Val je široký zhruba 20m a při dochované délce 15m se příliš šíjovému opevnění nepodobá. Na jeho koruně se nacházejí čtyři pravidelně rozmístěné jámy.

Z místa doposud nepochází žádné datovatelné nálezy. Spekuluje se nad středověkým až pravěkým stářím, přičemž pravěké stáří se jeví jako pravděpodobnější.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika