mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Mořinka

GPS: 49°56'14.358"N, 14°15'31.034"EMořinka

Teprve v druhé dekádě současného století identifikovaná lokalita polykulturního výšinného sídliště nad obcí Karlík. Na místě se nacházejí terénní relikty, naznačující možné opevnění části ostrohu.

Osídlení se koncentruje v nejvyšším bodě ostrohu, v jeho vyvýšeném cípu. Výběžek terénu nad obcí vytváří nepravou ostrožnu. Od východu je modelován údolím Kralického potoka, ze kterého k západu vybíhá rokle, která vymezuje ostroh na severní straně. Jižní strana je okrajem celého terénního bloku a nachází se zde prudký skalnatý sráz. Podobně prudký sráz vymezuje i jižní část východní strany. Vrcholová plošina ostrohu je podél jihu a západu převýšena až o 65 - 72 m. Převýšení nad, k západu stoupající roklí, na severní straně činí 65 - 40 m, svah k rokli je ale výrazně pozvolnější než svahy na východní a jižní straně. Od západu je ostroh přístupný po rovině, terén zde dokonce oproti ploše ostrohu mírně stoupá.

Šířka přístupové šíje dosahuje 140m a obloukovitě ji přetíná soustava dvou valovitých útvarů. Délka vnitřního "valu" je 148 m, výška nad vnější stranou po celé délce nepřesáhne 1m, z vnitřního prostoru se výška valovitého útvaru pohybuje od 0 do 0,5 m. Především v jižní části se jedná jen o terénní hranu bez vnitřního převýšení. Severních 45 m valu je výrazně poškozeno. Ve vzdálenosti 8 - 11 m probíhá na vnější straně druhý, méně výrazný valovitý útvar o výšce maximálně 0,5 m. Lze ho sledovat v délce 110 m. Na jižní straně je patrný až 12 m od hrany terénu, na severní straně končí v prostoru, který je výrazně narušen svazkem nevýrazných úvozů, které přetínají j vnitřní "val". Ten, na rozdíl od vnějšího, lze pozorovat i za úvozovým svazkem až k místu, kde se terén začíná svažovat do severní rokle. Pozůstatkem severního ohrazení prostoru může být nevýrazná (v terénu neviditelná) terénní hrana, která je dobře patrná na výstupu z dat LLS 5.generace. Probíhá v délce 125 m podél většiny severní strany a vytrácí se v místech, kde se terén zdvihá k opyši. I tato linie je zhruba ve středu svého průběhu přerušena svazkem úvozových cest. Vnitřní plocha vymezená popsanými útvary dosahuje výměry 2,4 ha a rozpadá se do tří výškových úrovní. Nejníže je položena severní plocha, která je svažitá k severu, nad ní se nachází vyvýšená plocha navazující na šíji a nad ní je výraznější terénní hranou vysokou 3 - 5 m, vymezená zhruba obdélníková plocha o výměře 0,4 ha.

Na této ploše, která by v případě, že se jedná o opevnění, byla akropolí, se soustředí většina z nálezů detektorového průzkumu. Ten a navazující povrchové sběry, doložily osídlení v pozdní době bronzové, době halštatské, laténské a v průběhu raného i vrcholného středověku. Významnými nálezy jsou dvě ostruhy s vsazenými háčky a litá avarská kování. Liniové útvary zatím zkoumány nebyly a není jisté, že se jedná o pozůstatky fortifikace. Nápadná je především přítomnost terénní hrany podél severní strany, která vybíhá od ukončení vnitřního z příkopovitých útvarů.

Samotné místo není pro umístění fortifikace příliš vhodné, v okolí se nacházejí příhodnější místa. Je ale možné, že umístění bylo zvoleno pro kontrolu cesty, která vedla údolím Kralického potoka a zároveň je z místa, které se nachází na jižním kraji terénního bloku dokonalý výhled jižními směry.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika