mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Tachov
Katastrální území: Otročín u Stříbra

GPS: 49°45'14.893"N, 12°56'55.899"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

HrádekOtročín

Jižně od obce, se na ostrožném výběžku Otročínského vrchu nalézají pozůstatky po hradišti patrně z pozdní doby halštatské.

Ostrožna je přístupná ze severovýchodního směru, na ostatních stranách se nachází poměrně strmý sráz. Západní a severozápadní strana spadá do údolí Otročínského potoka, jižní strana do údolí bezejmenné drobné vodoteče, která se jihozápadně pod ostrohem do Otročínského potoka vlévá.

Opevnění přeťalo přístupnou severovýchodní stranu a hradba se táhla i po obvodě. Šíjové opevnění se dochovalo ve formě poškozeného kamenitého valu, který je patrný po celé šířce ostrožny. Na několika místech je poškozen patrně lesními pracemi. Před valem probíhal příkop, který je dnes jen málo patrný. Obvodové opevnění vedlo z velké části pod hranou, z menší části nad hranou vrcholového plató ostrohu. Ve formě valu se dochovala severovýchodní část obvodového opevnění severní strany a především obloukovitě vedený průběh jihozápadního cípu ostrožny. Jihovýchodní a východní část opevnění je rozvalena pod hranou a má podobu dobře patrného kamenitého pásu.

Stáří opevnění není zjištěno, pouze povrchovými sběry a drobným archeologickým výzkumem byla zjištěna keramika příslušící pozdní době bronzové. Kulturní vrstva nebyla zachycena.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika