mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Poplze

GPS: 50°23'45.887"N, 14°2'49.979"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Viničkách
Viničky
Vinička
SalominkaPoplze

Na návrší Viničky, nad obcí Poplze se v mladší době bronzové, kultuře knovízské, rozkládalo opevněné výšinné sídliště.

Rozsáhlá ostrožna je ohraničena strmým srázem na severu, do roklí padá terén na západě a mírněji na jihu. Na jihovýchodě se terén napojuje na náhorní plošinu.

Z plochy byly získány nálezy již z paleolitu, přes eneolit, až po mladší dobu bronzovou. Zachyceno bylo i příčné ohrazení ostrožny, které vymezovalo plochu o velikosti 3ha. To se skládalo z až 14m širokého a 2,2m hlubokého příkopu. Na jeho vnitřním okraji se nacházely kůlové jámy, které mohou představovat pozůstatek palisády, nebo složitější hradby.

Na ostrožně se nacházela i část polní fortifikace z 18. a 19.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika