mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 5
Katastrální území: Jinonice

GPS: Akropole 50°2'25"N, 14°21'25.263"E
Vnitřní val 50°2'25.965"N, 14°21'30.026"E
Vnější val 50°2'29.137"N, 14°21'41.497"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Dvojpolí
Na Hradišťanech
Na Hradištích
Hradišťš u Butovic
V Hrobcích

 

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 40388/1-1415Praha Butovice

Mohutná ostrožna nad Prokopským údolím byla osídlena již v neolitu. Výšinné sídliště (opevněné?) zde vyrostlo v eneolitu (kultura řivnáčská) a opevněna v raném středověku (8? a 9.století). Slovanské hradiště zde stálo v mladší a střední době hradištní.

Ostrožna je z jihu a západu chráněna strmými skalami s převýšením až 75m nad Dalejským potokem. Severní svah tak příkrý není, přesto také nedovoloval snadný přístup. Na východě a severovýchodě se ostrožna připojuje k Butovické planině.

Přístupu z tohoto směru bránily dvě příčné hradby. Vnější pás opevnění se dnes dochoval ve formě nevýrazné meze o délce asi 190m (původní délka musela být až 230m), která vymezuje plochu hradiště o velikosti 9ha. Vnitřní val dělí vnitřní plochu na dvě části. 4,6ha velké předhradí a 4,4ha velkou akropoli. Vnitřní přepažující val má dnes délku 150m. Plochu předhradí převyšuje ve formě meze o 2m. Archeologickým výzkumem bylo prokázáno i opevnění severní hrany. Ke stavbě hradby byly použity i opukové kvádry, které se musely dovážet.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika