mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Katastrální území: Radovesice u Bíliny

GPS: 50°30'30.327"N, 13°52'11.811"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Štěpánov
Štěpánovská hora
Švédsaké Šance

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 43089/5-2531Radovesice

Na podlouhlém vrcholu Štěpanovské hory se nachází rozsáhlé pravěké hradiště.

Hradiště zaujalo mohutný jihozápadní výběžek náhorní planiny. Je rozděleno na dvě části, západní akropoli a východní předhradí. Na východní, po rovině přístupné straně vymezuje hradiště do oblouku vedený val, který přetíná celou šíji výběžku a na délku měří 400 m. Na vnější straně val doplňuje příkop, který nevede podél celého valu, ale nachází se pouze na jižní straně v délce 250 m. Na jihu končí val i příkop na hraně strmého svahu, který lemuje hradiště po celé jižní straně. Na severní straně končí také u terénní hrany, ale protože terén ve východní části severní strany není příliš prudký, muselo opevnění pokračovat i podél severní strany. Nachází se zde kamenitá terénní hrana bez příkopu. Val vede po vrstevnici do oblouku a v délce 190 m přehrazuje celou sníženinu, která se zde nachází. Končí až u skalního výchozu, ke kterému vede vnější z dvojice vnitřních valů. Zatímco šíjová část vnějšího valu dosahuje šířky kolem 6m  a výšky až  1,5m, severní val má šířku pouze 2-3 m a výška nepřesahuje 0,5 m. Předhradí dosahuje výměry 8 ha.

Hlavní část hradiště se nachází v cípu výběžku, od předhradí je vymezeno dvojicí valů s vnějšími příkopy. Valy vybíhají na jihu od terénní hrany a souběžně směřují k severu. Po 145 m společného průběhu se vnější val vytrácí a zcela zaniká i před ním vyhloubený příkop. Val dále pokračuje jako nevýrazná a špatně patrná linie vysoká je n do 30 cm a vede dál po patě svahu, který se zde zdvihá k severozápadu. Následně se zcela vytrácí, ale je patrné, že směřuje k místu, kde končí severní val předhradí. Vnitřní val se po společném průběhu stáčí k severozápadu a vede podél vrcholu terénní hrany, která vymezuje severní část akropole. V místech, kde se odděluje od vnějšího valu, již není doprovázený příkopem, jeho roli totiž přebírá svah, nad kterým val vede. Následně končí u skalního výběhu a dále pokračuje pouze ostrá terénní hrana. Celková délka vnitřního valu je 280 m, v severní části podél jeho vnitřní strany probíhá sníženina po vybírání materiálu na jeho stavbu. V severovýchodní části obvodu do vnitřní plochy zabíhá rokle, která je přepažena obrannou linii, která ve středu svého průběhu nabývá podoby valu se zhruba 0,5 m vysokým vnitřním převýšením. Další drobná rokle je přepažena na západní straně. Hradiště mé několik zdrojů vody, na akropoli i předhradí jsou drobné nádrže. Akropole dosauje rozlohy 9 ha, celé hradiště má tedy 17 ha.

Lokalita byla v nedávné době archeologicky zkoumána a bylo potvrzeno její pozdně bronzové stáří, které se předpokládalo na základě starších povrchových sběrů. Zajímavostí jsou drobné kamenné hrázky, které vedou napříč příkopy. Nejistá je poloha vstupů, někteří badatelé je lokalizují do míst současné cesty, jsou ale i jiné názory.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika