mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Katastrální území: Stradonice u Pátku / Peruc

GPS: 50°22'17.57"N; 13°58'11.2"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Na Šancích
Na Hradbách
Na Valech
Zadní Valy
Petrova loukaStradonice (okr.Louny)

Jihovýchodně od Stradonic na Lounsku se tyčí konec ostrožnovitého výběžku z náhorní planiny s pozůstatky starého opevnění.

Ostrožna s hradištěm je z jihovýchodu a východu obtékána Debeřským potokem, k němuž je převýšena až o 90m. Na jihu jí vymezuje rokle bezejmenného vodoteče, která se vlévá do Debeřského potoka přímo pod hradištěm. Severní strana klesá mírněji a terén má podobu teras.

Opevnění lemuje severní mírný svah a poté obloukem přepažuje celou ostrožnu až k jižnímu svahu nad roklí. Celková délka valu je 520m a vymezuje plochu velkou 6,75ha. Nejvýraznější je val v místech, kde přepažuje ostrožnu. Tato část je dlouhá 260m a dosahuje rozměrů až 3m výšky při 12m šířce. Původní obranná linie na západě sestávala z náspu, příkopu (2m hloubka, 5-6m šířka, kamenné zídky (asi 1,5m vysoká) a valového tělesa (2,7m výška v místě průzkumu). Na vrcholu valu je předpokládána palisáda. Severní část opevnění byla nepatrně menší a uvnitř jí doplňoval 2-3m široký pás plochých kamenů. Vstup vedl patrně mezi západním koncem severní hradby a začátkem srázu k potoku (6-9m).

Plocha východně od valu nese název Zadní valy. Ve vzdálenosti 330m východně od valu, ostrožnu přepažuje mělký úval. Může jít o pozůstatek vnějšího opevnění.

Hradiště je považováno za refungium z doby halštatské až doby laténské. Uvažuje se i nad tím, že příkop a vnitřní kamenité torzo valu pochází z mladší doby bronzové (kultura knovízská). Z lokality pocházejí nálezy i ze středního peleolitu, neolitu, doby římské a raného středověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika