mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Tachov
Katastrální území: Okrouhlé Hradiště

GPS: 49°51'24.627"N, 13°2'2.127"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 950776807Šipín

Na ostrohu, který vymezuje údolí Úterského potoka, v místech soutoku s potokem Hadovka se nachází hradiště s částečně dochovanými zbytky opevnění.

Převýšení nad vodními toky činí až 50m (na jihu až30m) a svahy k nim jsou velmi prudké. Vymezují plochu hradiště od západu a severu, jižní strana spadá do rokle s občasnou vodotečí sbíhající k Úterskému potoku a jediná přístupná zůstává východní strana. Na té, se v místech nejužší přístupové šíje dochovaly dva paralelní valy, pozůstatky hradby, která šíji přepažovala. Před vnějším valem původně probíhal 10-14m široký příkop, poškozený úvozovou cestou a současnou silnicí. Ta na jižní straně přetnula i oba valy. Vnější val se dochoval do výšky 4m nade dnem příkopu a 1,5m nad vnitřní plochou. Šíjový val se dochoval v délce téměř 50m. Na severní straně se stáčí dovnitř a v silně poškozené situaci se přibližuje k vnitřnímu šíjovému valu. Plocha mezi valy o šířce 20m vykazuje stopy umělého zarovnání, patrně zde stála novověká usedlost, která byla následně zbořena a plocha zkultivována. Vnitřní val je vysoký až 1,5m při šířce 15-18m a je mírně vyklenutý. Zdá se, podle náznaku obvodového valu, že vnitřní opevnění na vnější straně nemělo příkop.

Celé hradiště bylo patrně opevněno i podél celého obvodu. Do dneška se dochovala pouze porušená linie obvodového valu podél severní strany, která se následně po okraji ostrohu stáčí k jihu a zhruba v polovině západní strany se zcela vytrácí. Průběh opevnění na jihozápadě a podél západní části jižní strany je nejistý. Byl zde postaven kostel a další usedlosti, které terén narušili. Celková opevněná plocha dosahuje 1,35ha. Otázkou zůstává místo původního vstupu do opevněné plochy. Jedním z uvažovaných míst je zhruba ve středu severní strany, kde se zdá, že je málo patrný val přerušen a v místech přerušení na sebe dochované stopy valu nenavazují. Konstrukce valů byla patrně hlinitokamenitá a především na severní straně lze pozorovat její sesun po svahu.

Na hradišti proběhlo několik povrchových sběrů, sondáží a pod povrchem se také zkoumalo při výkopu pro telefonní kabely. Malá část nálezů přísluší době bronzové, skupině nynické, výrazně převažují nálezy raně a vrcholně středověké. Datování raně středověkých nálezů se částečně kryje s nálezy z protějšího Bezemínského hradiště, ale pokračují do mladšího období (až do 13.století) s těžištěm v 11.století. Zdá se, že Šipínské hradiště postupně nahradilo starší hradiště na protějším ostrohu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika