mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Tetín u Berouna

GPS: 49°56'57.7"N; 14°6'15.95"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

U hradu
Valy
Ve hrobích

-----------------------------------------------

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46629/2-441Tetín

V intraviánu obce Tetín se nacházejí poslední zbytky významného raně středověkého hradiště.

Ostrožna nad pravým břehem Berounky byla osídlena již v neolitu, v pozdní době kamenné zde stálo výšinné sídliště. První opevnění zde vzniklo pravděpodobně v pozdní době bronzové. Lidé zde sídlili i v době laténské.

Plocha je ze severu chráněna téměř kolmými srázy k Berounce, kterou plocha hradiště převyšuje až o 60m. Východní a jižní stranu chrání srázy Tetínské rokle, kterou protéká bezejmenná vodoteč. Západní přístupná strana přechází v planinu, za kterou se zdvihá vrch Damil.

Celková opevněná plocha čítá 9,9ha a dělí se na tři části. Ve východním konci ostrožny je akropole o rozloze 2,3ha a k ní se na západě přimykají dvě na sebe navazující předhradí. Obvodové opevnění akropole již není v terénu patrné, protože bylo zcela rozvezeno. Podobně je na tom i opevnění vnitřního předhradí. Příčný val akropole byl rozvezen v 19.století na popud místního faráře. Hradba akropole měla v líci nasucho kladenou zeď a doplňoval jí vnější příkop. Z opevnění vnitřního předhradí se dochovala malá část na jihozápadě a jihu, je však zastavěna. Nejlépe se dodneška dochoval příčný val vnějšího předhradí. Má délku asi 400m a na vnější straně se nachází mělká deprese, která je pozůstatkem příkopu. Ve střední části je však těžce poškozen. Val se na severu stáčí dovnitř hradiště (zde stála brána) a poté mizí mezi domy. Na jižní straně se také stáčí k východu a je pozorovatelný ještě několik desítek metrů. Protože na jižní straně vnějšího předhradí již nebyla rokle moc veliká, hradbu doplňovala berma a za ní příkop.

Slovanské opevnění vzniklo již na konci 9.století a zřejmě nahradilo? protější hradiště Kozel u Hostimi. Mezi oběma hradišti se nacházel významný brod přes Berounku. Brzy poté se Tetínské hradiště stalo důležitým přemyslovským opěrným bodem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika