mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Troskovice

GPS: Val 50°30'14.692"N, 15°11'54.467"E
Val na západě 50°30'17.87"N, 15°11'12.497"E


Také se zde jmenovalo, či jmenuje:

Semín
Žlab
Žlaba
Podtrosecká údolí
Krčkovská alejTroskovice - Semín

Rozsáhlý pískovcový skalní blok nad soutokem Jordánky a Žehrovky.

Plocha je po většině obvodu chráněná skalními stěnami. Nejsnazší přístup vede od východu úzkou šíjí a jediné další přístupy vedou roklemi. Takto vymezená plocha zabírá úctyhodných 180ha. Díky ideální přírodní konfiguraci tak stačilo přehradit úzkou šíji a plocha se dala považovat za opevněnou.

Šíjová fortifikace sestávala ze tří valů a vnějších příkopů. Především vnitřní valy dosahují ještě dnes impozantních rozměrů. Střední val vede od dnešní cesty k severní rokli směrem severozápad-jihovýchod. Za ním se nachází druhý lépe dochovaný val. Od rokle vede paralelně s vnějším a po té je přerušen cestou, která se do něj hluboko zařezává. Jižně od cesty se stáčí k jihu až jihozápadu a podélně se napojuje k hraně kolmé skály.

Menší archeologický výzkum tohoto přepažení zachytil kamennou destrukci spadající do příkopu a keramiku datovanou do doby laténské. Hradba o výšce 10m nade dnem příkopu měla čelní kamennou zeď z černého Troseckého čediče. Je však možné, že hradby měly více stavebních fází a úprav. Příkop byl vydlabán do pískovcového podloží.

Nad soutokem Jordánky a Žehrovky, na nejzápadnějším cípu tohoto skalního bloku se nachází další fortifikace. Od šíjového opevnění je vzdálená téměř 2km, bez ní by však neměla smysl. Leží v lese na klesajícím výběžku a po hranách skalního bloku se vrací k severovýchodu a jihovýchodu. Jedná se patrně o obvodové opevnění, které se podél obvodu mělo napojit na šíjové opevnění, ale nebylo dokončeno (další krátké úseky nad hranou skály se nalézají v jižní části). Val byl konstruován z hlíny a kamene, bez příkopu. Ani u jedné ze tří roklí, kterými se dá na skalní blok vystoupat z údolí říček, se žádné opevnění nenalézá.

Lze tak předpokládat i díky absenci archeologických nálezů z plochy, že opevnění nebylo dokončeno. Jeho funkce, vzhledem k ojedinělé rozsáhlosti, mohla být například jako shromaždiště vojenské hotovosti, nebo se mohlo jednat o rozestavěné keltské oppidum, případně odlehlé refungium.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika