mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Velešice

GPS: Vnitřní val 50°19'14.302"N, 15°26'3.052"E
Akropole: 50°19'18.57"N, 15°25'56.062"EVelešice

Na mohutném terénním bloku nad levým břehem Cidliny se jižně od Vysokého Veselí prý dochovaly již téměř zaniklé pozůstatky hradiště. Tedy alespoň podle jednoho článku v odborné literatuře.

Plocha je na západě vymezena hranou nad nivou Cidliny, na které měla být vybudována hradba, která je dnes ve svém středním a jižním průběhu zastavěna obcí. Čela domů východního okraje návsi stojí na zbytcích meze, domnělého valu, před kterým probíhal měl probíhat vnější příkop. Ten je téměř zarovnán a v jižní části jím vede cesta. Ve formě ostré terénní hrany se dochoval v severozápadní části, kde se stáčí k východu. V severním průběhu je doře patrný úsek v délce 160 m na hraně srázu, který převyšuje nivu Cidliny o 20m. Ve skutečnosti se ale jedná o jednu stranu úvozu. Obloukem se poté měla hradba stáčet k jihu, tento úsek je zcela rozorán a je patrný jen jako 30 cm vysoká a 25 m široká vlna na poli. Hradba se poté údajně prudce stáčela zpět k západu. Celková šířka opevnění v severo-jižním směru by měla dosahovat zhruba 290 m. Východní část jižního průběhu fortifikace je rozorána, v západní části se dochovala v podobě meze. Takto vymezené území dosáhlo rozlohy zhruba 17 ha a jeho vnitřní plocha byla údajně dále členěna příčnými hradbami.

Obloukovitý val prý opevnil severozápadní, 1 ha velký prostor, kde patrně stála akropole. Před hradbou měl probíhat vnější příkop, ale do dnešních dnů se tato linie nedochovala. Druhá vnitřní hradba přepažovala celou plochu od severního obvodového opevnění k jižnímu. Rozdělovala plochu na menší západní a větší východní část. Její jižní část se dochovala v podobě terénní vlny. V místech příkopu vedla dnes již také zaniklá cesta.

Na hradišti zatím neproběhl archeologický výzkum a z povrchových sběrů pochází nálezy datované do eneolitu, doby halštatské, ze starší doby římské a nejvíce z raného středověku. Na ploše se předpokládá halštatský dvorec a stavba opevnění bývá hypoteticky kladena do raného středověku. Naprosto nejistá je ovšem existence jakékoli fortifikace v tomto prostoru. Za pozůstatky valů jsou označenu polní meze a části úvozů. Závěrem lze konstatovat, že hradiště v této poloze je nejisté a téměř nic nenasvědčuje jeho existenci. Lokalita je spíše pouze polykulturním sídlištěm, v případě halštatských nálezů lze sídliště považovat za výšinné.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika