mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Choceň, Běstovice

GPS: 50°0'40.702"N, 16°11'41.510"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 86699/6-3801Hlavačov (okr.UO)

Na okraji terénního bloku nad levým břehem Tiché Orlice, nedaleko Chocně se nachází pozůstatky po hradu neznámého jména (snad se původně jmenoval Choceň), dnes nazývané Hlavačov.

Hrad byl poměrně přesvědčivě ztotožněn se sídlem, které bylo dle písemných pramenů zbořeno roku 1338. Doba stavby hradu je podle archeologických nálezů odhadována na dobu po roce 1250.

Hrad zaujal místo na hraně vysokého terénního bloku, který převyšuje tok Tiché Orlice téměř o 50m. Jádro hradu má mírně lichoběžný tvar, delší ve směru západ-sever. Delší z kratších stran je strana východní, která je přiložena k hraně srázu k Orlici. Zbylé strany opevňuje mohutný příkop s vnějším valem. Na čelní, západní straně jádra se nachází vyvýšenina, patrně pozůstatek stavby. Plocha vyvýšeniny je poškozena novověkými okopy. Zadní, větší plocha jádra je ohraničena nízkým valovitým reliktem na jižní a severní straně, při starším výzkumu zde údajně byla nalezena destrukce obvodové hradby. Příkop i val jsou na dvou místech přerušeny novodobou cestou. Nejmohutnější je příkop i val na západní straně. Od koruny valu ke dnu příkopu je výškový rozdíl téměř 10m, oproti vnější ploše je val vysoký asi 4m. Jižní průběh příkopu využil strž, ve které posléze zaniká na terénní hraně, za kterou je jen strmý sráz k Orlici. Na severní straně byla také využita menší strž vně valu, val zde oproti vnější straně dosahuje až 6m výšky. Val i příkop na východní straně severní části postupně vyznívají do svahu. V jádře byla kromě na maltu i na sucho kladených zdí zachycena také mazanice, takže lze předpokládat, že některé stavby byly ze dřeva. V západním čele hradu stála obdélná budova, od které vybíhala po stranách obvodová hradba. V zadní části dispozice stála další budova, možná budovy dvě a v mezilehlém prostoru se nacházelo nádvoří. Podle nálezů měla některá z budov prejzovou střechu, ve zdivu byly obsaženy i cihly a nalezeny byly také přitesané pískovcové bloky.

Zříceniny hradu se patrně staly zdrojem stavebního materiálu pro výstavby blízkého hradu Zítkova.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika