mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Roždalovice

GPS: 50°18'43.140"N, 15°11'24.681"EHrádek u Rožďalovic

Pouhých 1,5km severovýchodně od Rožďalovic, v lese nad tokem Mrliny se nachází málo známé opevnění.

Poprvé se zmínka o něm objevila ve zprávě, kterou obdržel Archeologický ústav od jednoho místního badatele v roce 1950. Zprávu doprovázel i jednoduchý plánek, lokalita je ve zprávě popisována jako prehistorické hradiště. Od té doby zprávu v archivu ARU zanášel prach a na lokalitu se zapomnělo. V roce 2012 se mi opevnění podařilo dohledat v datech LLS (Lidar), následovalo ověření v terénu a byl naplánován další postup, který měl skončit archeologickým výzkumem. Jak to ale bývá, na lokalitu nikdy nezbylo dost času. V roce 2018 byla nezávisle znovuobjevena jiným badatelem a koncem roku publikována v odborném časopise, ovšem s množstvím faktografických chyb.

Objekt se nachází na vrcholu nevýrazného návrší s pomístním názvem Hrádek (na některých mapách je název posunut k východu). Objekt má tvar oválu, zploštělého na východní straně. Západní strana se nachází nad terasou do nivy Mrliny, východní strana je přístupná téměř po rovině, na severu a jihu se svah sklání velmi pozvolna. Vnitřní plocha má maximální rozměry 130x115m a zaujímá 0,98ha. Po celém obvodu je vymezena shodně utvářeným opevněním v rozdílném stupni dochování. Vnitřní prostor končí strmou terasou, která vede do příkopu, na vnější straně příkopu se nacházel vyházený násep. Opevnění se nejlépe dochovalo podél západní a jižní strany, poškozeno lesním hospodářstvím je v jihovýchodním cípu a na severovýchodní straně. Výrazný příkop se dochoval na severní straně, je však domodelován cestou, která jím zde probíhá. Intaktně je opevnění dochováno na východní, šíjové straně.

Forma opevnění nepřipouští jiné datování objektu než do vrcholného středověku i materiál z menších povrchových sběrů je datovaný pouze do vrcholného středověku, patrně do 13.století. Vzhledem k tomu, že vnitřní prostor je zcela rovný a lokalita není zachycena v žádných písemných pramenech, lze spekulovat o tom, že hrad nebyl nikdy dostavěn.

(text bude dopracován)


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika