mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Katastrální území: Dvory u Lažišť

GPS: 49°2'1.117"N, 13°56'46.914"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 30643/3-3557Hradiště nad Podedvorským mlýnem

Velmi zajímavé opevněné místo leží na ostrohu nad vtokem Žárovenského potoka do Blanice.

Úžící se ostroh je na přístupné severní straně přeťat šíjovým opevněním. To sestává z obloukovitě vedeného vnitřního valu, který dosahuje výšky až 4m a je na dvou místech přerušen cestou. Před valem probíhá příkop a na vnější straně jej doprovází velmi poničený vnější val, možná pouze násep. Příkop i vnější val jsou porušeny stejnými cestami, jako vnitřní val. Vnitřní val se na obou stranách stáčí směrem k jihu a na obou stranách brzy zaniká. Na západě od něj pokračuje terasa, na východní straně se z patrně lehčí formy opevnění dochovaly dvě nad sebou jdoucí terasy. Prostor, který opevnění vymezuje dosahuje 1ha a v cípu rovné plochy se nachází asi o 3m vyvýšená plocha o rozměrech zhruba 10x18m. Na toto místo bývá kladena vrcholně středověká tvrz. Ve starých popisech je zde popisována i jakási bašta a místo podsklepené věže. Dnes je v terénu patrná výrazná deprese v západní části vyvýšené plochy. Na východní, jižní a západní straně ji lemuje asi 8m široká terasa, na jejímž okraji se nachází množství suti. Patrně tudy probíhala obvodová hradba, na severní straně je plocha zcela rovná. Hlavní obrana tedy spočívala na valovém opevnění v čele ostrohu, ve vzdálenosti 60m od tvrzištního pahorku. Toto velmi nezvyklé uskupení je patrně důsledek využití starší fortifikace, které lze snad přičíst vnitřní val a příkop. V místech porušení vnitřního valu lze pozorovat množství kamenů.

Zajímavá je terénní situaci na opyši ostrohu. Opyš je zpočátku široká a celá jižní strana je poměrně dobře přístupná, po zhruba 100m se jazykovitě úží a končí skalním bradlem nad meandrem Žárovenského potoka.

Z plochy pochází zatím jen nevelké množství raně a vrcholně středověkých keramických nálezů.

S v písemných pramenech nedoloženou tvrzí, bývá někdy spojován pozdně gotický portál, druhotně osazený do vjezdu statku čp.11.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika