mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Katastrální území: Libavské Údolí

GPS: 50°7'19.496"N, 12°33'10.344"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45065/4-658Kager

V samém cípu ostrohu s pravěkým hradištěm se nachází silně poškozené pozůstatky vrcholně středověkého hradu. Údolí potoků Malá a Velká Libava ohraničují ostroh z jižní, západní a severní strany. Před hradem se na ostrohu rozkládá dvoudílné hradiště z doby bronzové, jehož akropole se nacházela na nejvyšším místě ostrohu. Jeho opevnění se sice soustředilo především na rovnou jihovýchodní stranu, ale vedlo po celém obvodu. Nelze s jistotou říci, zda byl do opevněné plochy hradiště zahrnut i severozápadní cíp ostrohu, podle dochovaného průběhu opevnění na západní a severovýchodní straně a podle terénu lze předpokládat, že spíše ne. Podobný, jen o málo menší ostrožnovitý výběžek na jihozápadní straně hradiště byl také z opevnění vynechán.

Když byl středověký objekt v cípu ostrohu budován byl patrně nejdříve vyhlouben příkop, a zemina z něj nasypána jako vnější násep. Průběh příkopu je obloukovitý, stranově obrácený oproti pravděpodobnému vedení původní hradištní opevňovací linie. Samotné jádro hradu je výrazně poškozeno lomy.

Na ploše hradiště byla v 1.třetině 13.století provedena lokace města, patrně pokus o založení Kynšperka na základě dochované informace o privilegiu Václava I. pro klášter premonstrátek. Z tohoto pokusu, který patrně netrval příliš dlouho, na hradišti zůstalo 15 pravidelně rozmístěných terénních depresí. Jedna z nich byla archeologicky prozkoumána a vyšlo najevo, že se jedná o pozůstatek požárem zaniklé zemnice. Nálezový fond je nápadně chudý, z čehož lze usuzovat na krátké trvání zdejšího osídlení. Zemnice byly stavěny podél cesty, která směřuje směrem k cípu ostrohu. Lze spekulovat, že stavba hradu pochází z téže doby. Hrad patrně nebyl stejně jako město dostavěn, na poškozené ploše chybí jakékoli pozůstatky opevnění na severní a západní straně, kde by vzhledem k tvaru terénů muselo být.

Spojování historicky doloženého hradu Kager s touto lokalitou se zdá býti minimálně problematické. Situaci může naznačit jen archeologický výzkum. Jméno Kager je v letech 1352 a 1355 doloženo predikáty, opět se objevuje v predikátu v letech 1427 a 1444. Vzhledem k tomuto časovému zařazení se spíše nezdá, že zdejší sídlo bylo tímto Kagerem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika