mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Katastrální území: Tábor

GPS: 49°24'40.48"N, 14°39'20.568"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 11766/3-5310

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 123Tábor - Kotnov

Zbytky hradu přestavěného na pivovar v jihozápadním výběžku ostrožny ve městě Tábor. Hrad založil spolu s městem Přemysl Otakar II. Do psané historie hrad vstupuje až v roce 1370, tedy dlouho po zániku starého města.

Raně gotický hrad stál ve městě, ale díky geomorfologické situaci nebyl v přímém kontaktu s městskou parcelací. Obvodová hradba vymezila jeho pětibokou plochu. Dodnes se dochovala ve svém severovýchodním průběhu a také částečně na jihu. Hradba byla zpevněna minimálně čtyřmi věžemi. Okrouhlá věž v západním nároží je dnes jednou z dominant města. Raně gotická je však jen do výšky třetího patra. K ní protilehlá věž jižní fronty se dochovala jen v torzu. Stála zřejmě v nároží zaniklého paláce, který zaujal plochu mezi věžemi na jihovýchodě. V severozápadním cípu se nachází částečně dochovaná čtverhranná věž, vedle které stála brána. Žádná z dochovaných věží nepředstupovala před obvodovou hradbu. Pouze jedna, zaniklá, která stála ve východním nároží. Nedochovala se, ale na historických plánech je dobře patrné, že předstupovala hradbu o necelou tloušťku svého zdiva. Věže tedy neměly flankovací schopnost. Z vnitřní zástavby je známa ještě dlouhá obdélná stavba při severozápadní straně vedoucí od čtverhranné věže podél hradební zdi k jihozápadu. Hrad obíhal parkán, ze kterého vystupovala věžovitá čtverhranná brána na straně k městu.

Roku 1420 byla ostrožna osídlena husity a hrad byl vevázán do městských hradeb. Na východě se k novému hradnímu parkánu přiložila hlavní i parkánová městská hradba. Podél severozápadní strany vedl jeden z hlavních vstupů do města. Zároveň byl hrad přestavován, aby se lépe začlenil do progresivního obranného systému města a zlepšila se jeho obranyschopnost. Nejvíce exponovaná jihozápadní věž byla vybavena novým externím ohrazením. Pod ní vedoucí parkánová hradba a její nároží byla stržena a nahrazena mohutnější polygonálně vedenou hradbou s dělostřeleckými střílnami. Dnešní podoba věže pochází až z doby renesanční, což prokázal dendrochrologický průzkum. Po požáru v roce 1532 byla věž snížena a přestavěna (okolo roku 1542) na bateriovou dělostřeleckou věž. V 2.polovině 16.století fungovala na hradě zvonařská dílna a na konci 16.století začal být utilitárně využívaný hrad přestavován pro potřeby městského pivovaru. Jeho provoz postupně pohltil celý areál, četné hradní objekty mu musely ustoupit.

V roce 1908 byla stržena severovýchodní část hradu a na jejím místě byla postavena pivovarská stavba nerespektující původní půdorysnou situaci. Poslední pivovarská budova byla postavena roku 1941.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika