mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Louňovice pod Blaníkem

GPS: 49°38'43.247"N, 14°52'12.652"EVeřejová skála

Na severozápadním úpatí hory Velký Blaník se nachází výrazný skalní útvar zvaný Veřejová skála, spojený s pověstí o blanických rytířích. Skalní útvar podélného tvaru nevykazuje žádné stopy úprav pro zástavbu. V jeho předpolí se však nachází doposud nedatované opevnění. Nečetné nálezy keramiky pocházejí z 13. až 15.století. Náhodný nález železného meče z přelomu 14 a 15.století je spjat patrně s doloženými vojenskými operacemi z počátku 15.století.

Opevnění se skládá ze tří mělkých příkopů, které jsou doplněny mezilehlými valy, vzniklými patrně z vyházené zeminy. Vnější méně výrazný příkop a jen nepatrný val se stáčí na svých koncích kolmo směrem ke skalnímu útvaru. Severovýchodní úsek není, kromě svého počátku, patrný. Jinak je tomu v jihozápadním úseku, kde lze pozorovat val vedoucí k severozápadu, který se postupně mění v terasu. Vede až k úrovni severozápadního konce Veřejové skály a končí na hraně vedlejšího menšího skalního výchozu. Vnitřní z vnějších příkopů je mohutnější a stejně tak i vnitřní val, který ho doplňuje. Obdélná plocha mezi příkopy nenese žádné pozůstatky zástavby. Stejně je tomu tak i ve větší vnitřní sedlovité ploše mezi valem a skálou. Opevněn je i samotný přístup na skálu, kde se nalézají dvě rozsedliny těsně za sebou, které lze považovat za příkopy.

Celá situace není z fortifikačního hlediska příliš výhodná. Terén se vlastně až k střednímu příkopu a valu svažuje severozápadním směrem. Výhodný není ani jen mírně svažitý terén na bocích opevnění. Jedinou dobře hajitelnou polohou je vrcholová plošina samotné skály. Z tohoto důvodu není pravděpodobné spojení této opevněné plochy s obléháním z roku 1402 známým z písemných údajů. Pro velké pravidelné vojsko by objekt nepředstavoval problém a jeho dobytí by neprobíhalo formou obléhání. Písemné prameny pravděpodobně popisují dobývání hradu na vrcholu Blaníku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika