Budečská hráz

Severozápadně od Přerova nad Labem se nachází zajímavá památka na protipovodňová opatření z počátku 2.poloviny 19.století.

Jedná se o mohutný násep, který měl zadržet časté povodně na řece Labi tak, aby voda neničila pole a samotný Přerov nad Labem. Sypaná hráz vedla od říčky Výmoly až po Kounický potok. Celková délka hráze přesahovala 3800m, zhruba 500m se do dnešních dnů nedochovalo. Název Budečská patrně vychází z budek, jakýchsi posedů, které na hrázi stály a sloužily loveckým účelům. Koncem 19.století došlo k rozhodnutí o regulaci toku řeky. Do konce století bylo vše vyměřeno a samotná regulace probíhala v prvních dekádách 19.století. Regulovaný tok Labe od té doby míjí Budečskou hráz o zhruba 0,5km, nejblíže toku se nachází část hráze u Hrady a u Havránky, jedná se o zhruba 400m. Regulací Labe hráz ztratila svůj smysl.

Popis hráze lze začít od západu, kde vybíhá od dnešní silnice, kousek za mostem, kde silnice překonává Výmolu. Násep probíhá podél lesa. V počátečním úseku je násep silně poškozen, na některých místech dokonce zcela snesen. Od rybníčku Poltruba nabývá výšky až 2m, překonává Zámecký potok a mírně nabývá na výšce, ale nepřevyšuje okolí o více než 2,5m. Poté zabíhá do lesa, několikrát se lomí a dosahuje až 3m převýšení. Po koruně vede cesta a v bezprostředním okolí náspu lze pozorovat pozůstatky vodních děl, které hráz doplňovaly. Překonává zákrut staršího Labského meandru a míří k východu směrem z lesa. V této části se hrázi říká ochoz. Obíhá dva rybníčky, kde slouží jako jejich hráz a po zalomení míří ke Kounickému potoku. Místy nabývá až 3m výšky, místy je sotva pozorovatelný, hlavně u čističky odpadních vod. Násep končí u Kounického potoku, ale původně vedl i za ním. Dnes zde je pole a násep je rozorán téměř do roviny.

Podobná, ale menší protipovodňová hráz se dochovala poblíž nedalekého Hradištka.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Přerov nad Labem

GPS: západní cíp: 50°9'45.681"N, 14°47'48.188"E
východní cíp: 50°10'16.947"N, 14°50'0.007"E


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika