mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Lhotky u Malotic

GPS: 49°56'51.169"N, 14°56'28.505"EHorní Lhotka - zaniklá ves

Zaniklá ves Horní Lhotka, leží 6,5 km jihozápadně od historického jádra Kouřimi. Její intravilán i plužinu kompletně pohltil les, který je součástí dlouhého pásu, jenž pokrývá východní okrajové svahy Černokostelecké pahorkatiny.

Zaniklá Horní Lhotka sousedí s druhou, dosud žijící Lhotkou, označovanou kdysi jako Dolní Lhotka. V písemných pramenech vystupovaly zpravidla společně, a o jako Lhotky nebo Lhoty. První spolehlivá zpráva o Lhotkách u Malotic se nachází ve výtahu z desek zemských z roku 1408. Nejpozději v 1. polovině 16. století zpustla a nikdy nebyla znovu osazena.

Intravilán zaniklé vsi se rozkládal na pozvolném svahu, exponovaným východním směrem a zároveň ležícím přibližně uprostřed mezi hlubokými zářezy Barchovického potoka na jihu a bezejmenné vodoteče na severu. Relikty zástavby jsou rozptýleny ze tří stran kolem centrálního prostranství, které mělo poměrně úzký obdélný nebo mírně čočkovitý tvar s osami přibližně 155 × 33 metrů, přičemž bylo orientováno západovýchodním směrem, popřípadě s mírným vychýlením jihovýchodním směrem. Relikty chybí na kratší východní straně, kde bylo volné centrální prostranství nejužší, široké pouze ca 20 m. Podoba antropogenních povrchových tvarů velmi dobře odpovídá svažitému terénu. Převládají relikty stavebních úprav v podobě různě velkých svahových odřezů nebo zářezů (stavební plošiny), prokazatelných reliktů stavebních konstrukcí v podobě vyvýšených (konvexních) povrchových tvarů je poměrně málo. Z toho lze usuzovat na výrazně dominantní podíl dřeva ve stavebních konstrukcích. Nápadné jsou poměrně rozsáhlé snížené povrchové tvary, které jsou sezónně naplněné vodou a lze je interpretovat jako vodní nádrže. V nich lze spatřovat reakci na absenci vodního zdroje v podobě pramene nebo vodoteče. Vesnice se skládala celkem z minimálně 12 usedlostí, z nichž největší leží v severovýchodní části intravilánu.

Na ploše intravilánu zaniklé vsi a v její těsné blízkosti se dochovaly výrazné relikty svazků úvozových cest, některé sloužili ještě hluboko do novověku. V okolí vsi se dochoval relikt plužiny v podobě traťových mezí a dílčích mezí jednotlivých políček.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika