mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Svitavy
Katastrální území: Hlásnice, Hartmanice u Poličky

GPS: jižní dochovaný úsek: 49°36'34.443"N, 16°23'15.363"E
severní dochovaný úsek: 49°36'53.703"N, 16°22'25.773"EŠance u Trpína

Poslední zbytek polního opevnění zvaného Švédské šance, se nachází u silnic z Hartmanic do Trpína. Opevnění bylo zbudováno při zemské stezce a sloužilo patrně jako zátarasy proti tureckému nebezpečí.

Větší z dochovaných opevnění se nachází u východní cesty na začátku lesa, západně od Hlásnice. Dochoval se zde val v délce 32m, který je vysoký maximálně 1,5m a probíhá směrem jihozápad - severovýchod, podél okraje lesa v hustě zarostlém terénu. Před valem se nalézal příkop, ale ten je již téměř zanesen v důsledku orby přilehlého pole. Val přerušuje silnice a na pravé straně pokračuje ještě v délce 10m severním směrem. Na mapě 1.josefského mapování je zakreslen jako krátký val s jedním zalomením, které zaniklo v důsledku výstavby silnice.

1,1km severozápadním směrem, je na mapě 1.josefského mapování zakreslen ještě jeden delší úsek polního opevnění. Probíhá východo-západním směrem a je zpevněn jedním redanem a jednou baštou. Tato linie se nacházela v těsné blízkosti silnice z Trpína do Bystré u kóty 693m.n.m. (Štěrbův kopec). Dnes se v těchto místech nachází remízek s členitým terénem a výraznými snosy z pole. Jediným pozůstatkem tohoto opevnění je 20m dlouhý porušený valovitý úsek s téměř zaneseným příkopem, na který navazuje drobná zalomená hrana, vedoucí k severozápadu. Snad se jedná o redan znázorněný na 1.josefském mapování.

U jižního dochovaného úseku se při silnici nachází kamenný památník z roku 1963 (údajné 300-leté výročí). V horní části památníku je zasazena mramorová deska s nápisem "Památka obrany Čech na zemské cestě proti Turkům z.r. 1663" .


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika