mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Mšeno


GPS: 50°27'3.506"N, 14°37'1.952"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36139/2-3920Švédský val u Romanova

Zhruba 2 km severozápadně od Mšena vedle křižovatky turistických cest stojí mohutné opevnění hypoteticky spojované s třiicetiletou válkou. Podle především vlastivědné literatury se jedná o pozůstatky vojenského tábora armády generála Linharta Torstensona z roku 1643.

Terénní výběžek návrší je od východu přepažena valem a vnějším příkopem. Příkop navazuje na přirozenou rokli na severu a v mírně vyklenutém oblouku směřuje k jihu, kde se po 120 m napojuje na podstatně menší rokli. Příkop má šířku do 5 m a proti vnější straně dosahuje hloubky až 1,5 m. Na vnitřní straně ho provází val široký 7 m s maximální výškou 1,5 m. Celá fortifikační linie je dvakrát přerušena novodobou cestou. Na hranách opevněné plochy nejsou žádné stopy po hrazení patrné. Především týlní západní strana je rozeklaná celkem třemi roklemi, na severní straně jsou dvě další rokle, které umožňují poměrně snadný přístup do vnitřní plochy. Vzhledem k členitému terénu lze velikost vnitřní plochy určit jen zhruba na 3,5 ha.

Východní strana je přístupná zcela po rovině, proto zde muselo být vybudováno opevnění, trochu zaráží, že se nějaká forma opevnění nedochovala i podél západní a severní strany, kde se nachází dobře přístupné rokle, jižní část západní strany je upravena pro pozdně středověkou a novověkou komunikaci, po které se dochovaly mohutné zasekané úseky. Lokalita sice bývá spojována s aktivitami švédského vojska, které jsou doloženy k roku 1643, ale celkový habitus opevnění tomuto datování vůbec nesvědčí. S výrazně vyšší pravděpodobností se jedná o hradiště, buď pravěké, nebo raně středověké. Podle podoby opevnění je jeho datace do raného středověku pravděpodobnější

Lokalitě a jeho okolí jsem se začal věnovat v roce 2021, výsledkem bude odborná práce s přesným zaměřením a posunutou interpretací lokality.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika