Hradiště a další opevněné prostory od neolitických rondelů po poslední hradiště raného středověku. U GPS souřadnic zaznamenávám i jednotlivé částí opevnění. Popis se soustředí na fortifikační složku opevnění. Vycházím z dostupné literatury, archivu AÚAV a nezřídka i svých pozorování a měření v terénu. Každý objekt má přiřazenu 3D mapu, historické a pomístní názvy, ortofomapu s měřítkem a objektu, u kterých to má smysl i ortofomapu s vyznačeným průběhem příkopů či valů, které jsou patrné při letecké prospekci.